کلیدواژه‌ها = فقه
بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


مذهب‌گویی در شعر شاعران برجستۀ ادب فارسی (از کسایی تا جامی)

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 393-429

10.22034/jid.2023.136949.1591

مهین شمسایی؛ حسن اکبری بیرق؛ محمد رضایی


تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی