کلیدواژه‌ها = محمد بن اسماعیل
نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی