کلیدواژه‌ها = معتزله
نقش عقل‌گرایی معتزله در شکوفایی و توسعه تمدن اسلامی عصر عباسی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 287-312

10.22034/jid.2023.309753.2272

سید حسن قریشی کرین؛ سیدحسین موسی پور؛ محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی


تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند