کلیدواژه‌ها = شرط مقتضای عقد
شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 519-546

10.22034/jid.2022.171233.1768

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری