کلیدواژه‌ها = تفسیر
تأویل‌گرایی در اندیشه نصر حامد ابوزید و محمدهادی معرفت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 87-116

10.22034/jid.2022.166279.1741

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 263-286

10.22034/jid.2022.174502.1790

فرشته قنبری صفت مقدم؛ حسین مظفری


پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 109-126

علی شیروانی؛ ریحانه هاشمی (شهیدی)