کلیدواژه‌ها = شریعت
بررسی و تحلیل چهار درب معنوی بکتاشیه از منظر یونس امره

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 431-447

10.22034/jid.2023.179119.1814

مهدی قهرمان نوه سی؛ حسین محمدزاده صدیق؛ رضا الهی منش


جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن‌الدین بن ترکه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 385-404

10.22034/jid.2022.178014.1807

حسین رحمتی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبگی


جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر عزالدین محمود کاشانی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 359-380

10.22034/jid.2021.82039.1353

حسین رحمتی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبگی