کلیدواژه‌ها = حجیت
واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی


دلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررسی تطبیقی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 375-406

محدثه معینی فر