کلیدواژه‌ها = خمس
رویکرد فقهای امامیه در جبران خسارت و تلف از ربح در پرداخت خمس

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 461-488

10.22034/jid.2024.336441.2328

علی باغچقی؛ محمدرضا علمی سولا؛ حسین ناصری مقدم


تحلیل ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 535-561

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 336-362

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی