موضوعات = مذاهب کلامی اسلام
صفات خدا از دیدگاه مولوی و مقایسة آن با آراء متکلمان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.166316.1739

مریم باقی؛ احمد احمدی


نقد تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه از سوی سلفیه جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.114155.1503

نفیسه احمدوند؛ مهدی فرمانیان؛ سید مهدی علیزاده موسوی


تحلیل و ارزیابی اندیشه‌های شاه ولی‌الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 143-165

10.22034/jid.2021.134970.1584

سید محمدمهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 193-218

10.22034/jid.2021.159008.1701

داوود داداش زاده؛ علی‌رضا نجف‌زاده تربتی؛ وحیده فخار نوغانی