موضوعات = مطالعات تطبیقی در عرصه‌های مذکور و نظریات تحلیلی در این زمینه
بررسی تطبیقی جایگاه"اهل بیت" (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی با تأکید بر قرون اولیه هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.178515.1808

مهدی خزائی؛ محمد سپهری؛ اصغر قائدان


بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار در آیه تطهیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.245694.2083

محمد معینی فر؛ لیلا عبدالهی؛ فاطمه عبدلی


انسان کامل و خلیفه الله در مکتب ابن عربی و ارزیابی آن براساس مأثورات امام سجاد (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.171233.1768

زهرا خوش سخن مظفر؛ حامد ناجی اصفهانی