موضوعات = مطالعات تطبیقی در عرصه‌های مذکور و نظریات تحلیلی در این زمینه
زبان بدن در تصوف و عرفان اسلامی: زمینه‌ای برای آموزش بازیگران ایرانی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 375-401

10.22034/jid.2022.134566.1583

امیر امیری؛ حمید رضا افشار؛ مهرداد امیری


رابطه خلیفة‌الله (انسان کامل) و ملائکه از منظر قرآن و عرفان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 430-454

10.22034/jid.2022.176331.1797

فرشته قنبری صفت مقدم؛ علی فضلی؛ رحمان بوالحسنی


اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا و غزالی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 7-31

10.22034/jid.2022.314046.2282

مریم خوشنویسان؛ سید صدرالدین طاهری؛ بابک عباسی


شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 519-546

10.22034/jid.2022.171233.1768

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری