دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره انبیاءعصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.170683.1766

مصطفی سلطانی؛ سید کاظم کاظم موسوی


بررسی عصمت انبیا از منظر ابن تیمیه نتایج و آثار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.159402.1702

حمید ملک مکان؛ علی اله بداشتی؛ علی اکبر علیزاده


منابع معرفت بخش در تربیت عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.132563.1573

سیده زهره سیدفاطمی؛ استاد الهی‌منش


دیدگاه غلات شیعه درباب امامت واثرات آن برجهان بینی صوفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.172667.1778

سعدی مویدی؛ عباس همامی


جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن الدین ابن ترکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.100375.1455

حسین رحمتی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبگی


ترتّب و نظام منازل سلوکی در کلام اهل بیت(علیهم السّلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.187193.1844

محسن حسن زاده فروشانی


جایگاه«صـدق» در عـرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.189798.1861

اکرم احسانی نی نژاد؛ علیرضا ابراهیم


تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.136688.1589

سید محمود وزیری؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


صلح با کفار غیر کتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.160965.1713

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.174502.1790

فرشته قنبری صفت مقدم؛ حسین مظفری


بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2021.163551.1720

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری


جایگاه کتاب «العُدّة فی اصول الفقه» شیخ طوسی در آرای اصولی بزرگان اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.178014.1807

مهدی مصطفائی؛ جلال جلالی زاده


بررسی تطبیقی جایگاه"اهل بیت" (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی با تأکید بر قرون اولیه هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.178515.1808

مهدی خزائی؛ محمد سپهری؛ اصغر قائدان


صفات خدا از دیدگاه مولوی و مقایسة آن با آراء متکلمان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.166316.1739

مریم باقی؛ احمد احمدی


تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


نقد تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه از سوی سلفیه جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.114155.1503

نفیسه احمدوند؛ مهدی فرمانیان؛ سید مهدی علیزاده موسوی


خوانشی در ویژگیهای حیات برزخی و برزخیان از دیدگاه شیخ احمد احسایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.145289.1634

آقارضا حقیان کرم اله؛ محمد حسن نادم


بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار در آیه تطهیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.245694.2083

محمد معینی فر؛ لیلا عبدالهی؛ فاطمه عبدلی


انسان کامل و خلیفه الله در مکتب ابن عربی و ارزیابی آن براساس مأثورات امام سجاد (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.171233.1768

زهرا خوش سخن مظفر؛ حامد ناجی اصفهانی


نقد ابن تیمیه از خاستگاهی سلفی: بررسی و ارزیابی روش شناسانه نقد سمهوری (با تاکید بر مقوله کفر و تکفیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.174604.1791

سیدشبیب موسوی؛ حمیدرضا شریعتمداری