دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی زبان بدن در تصوف و عرفان اسلامی به‌عنوان زمینه ای برای آموزش بازیگران ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.134566.1583

امیر امیری؛ حمید رضا افشار؛ مهرداد امیری


ظرفیت های عملی تقریب بین شیعیان با صوفیه اهل سنت پاکستان با تاکید بر بریلویه (مقاله برگرفته از رساله دکتری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.140356.1603

محمد بهزاد؛ علیرضا ابراهیم؛ مهدی فرمانیان؛ تقی صادقی


تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


حقیقت اسماء مستأثره و نقش تکوینی و سلوکی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.173690.1787

وحید آریانفر؛ رضا الهی منش؛ نرجس السادات میرشاه ولد


تاثیر ابن عربی بر ابن ابی‌الجمهور در کتاب مجلی مرآة المنجی با تاکید بر خاتم الاولیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.189969.1863

مجید گوهری رفعت؛ سعید رحیمیان


نقد و بررسی شبهات قفاری بر مسئله نص از نگاه علمای اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.204710.1926

محمدحسن نادم؛ فاطمه دولت آبادی


طریقت حریری و تاثیر آن بر شام دوره ایوبی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.237967.2052

عباسعلی محبی فر؛ احمد بادکوبه هزاوه


سطحی‌نگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.236560.2045

علی فتحی


مطالعه تطبیقی مبانی، منابع و گرایش‌ تفسیری علامه‌طباطبایی و شنقیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/jid.2022.217380.2027

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


جنید بغدادی و رابطۀ او با امامان هم‌عصرش از منظر تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/jid.2022.230489.2023

حسین عباسی؛ محمدمهدی پیروی نژاد


بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه سهروردی و ابن‌کمّونه در حدوث یا قِدم نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/jid.2022.291762.2227

فاطمه اکبرزاده نجار؛ محمد (جلال الدین) ملکی