دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jid.2021.163551.1720

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری


2. کلام و تکلم الهی از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jid.2021.159008.1701

داود داداش زاده؛ عیرضا نجف زاده؛ وحیده فخار


3. بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه مجیدپور


4. ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی نسبت به غیبت ولی در عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیائی؛ جلال جلالی زاده


5. اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمد رسول آهنگران؛ عبدالصمد علی آبادی


6. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.97331.1442

مصطفی سلطانی؛ هدی صنوبری


7. بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه واهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ کریم کوخائی زاده


8. تحلیل و ارزیابی اندیشه های شاه ولی الله دهلوی در حوزه نبوت پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jid.2021.134970.1584

سید محمد مهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


9. واکاوی مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22034/jid.2021.159823.1708

علی مستاجران؛ جعفر شانظری


10. بررسی ارزش‌شناسانه پدیده کرامت در عرفان و فرهنگ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


11. بررسی نهاد توبه از منظر قوانین جزایی ایران، شرع ،اسناد و آرا محاکم کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

10.22034/jid.2021.222089.1989

اعظم خوش صورت موفق؛ بهاره برومندامین