بررسی عصمت انبیا از منظر ابن تیمیه نتایج و آثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

2 هیئت علمی دانشگاه قم

3 کارشناس پژوهش

10.22034/jid.2022.159402.1702

چکیده

بحث عصمت انبیا از جمله موضوعاتی است که مباحث زیادی را در میان فرقه‌های اسلامی به وجود آورده است. همۀ فرق مسلمین در عصمت انبیا پس از بعثت اتفاق‌‌نظر دارند؛ اما در عصمت انبیا پیش از بعثت اختلاف است. ابن تیمیه عصمت انبیا را منحصر به دریافت‌، حفظ و ابلاغ وحی می‌کند؛ به این معنا که به عصمت مطلق انبیا پیش و پس از بعثت قائل نیست و فرقی بین نبی اکرم و سایر انبیا نمی‌گذارد.در این مقاله در پی یافتن این مسئله هستیم که اگر اوخود را پیرو سنّت می‌داند و از نظر او قول، فعل و تقریر پیامبر حجت است، اولاً چگونه این تناقض را حل می‌کند که اگر گناه حتی پس از بعثت بر پیامبر(ص) جایز باشد؛ چون فعل پیامبر (ص) حجت خواهد بود‌، در حالی که گناه خدا جایز نیست و این جمع نقیضین و محال است. ثانیاً دیدگاه او نتایج و آثاری دارد که او باید ملتزم به آن آثار باشد، مانند عدم حجیت سنت و انکار جاودانگی سنت. ثالثاً چگونه دیدگاهش را با این چالش جمع می‌کند که اگر پیامبران، علی‌الاطلاق معصوم نباشند، اطمینانی به سخنان آنها باقی نمی‌ماند و فایدۀ بعثت از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical review Infallibles of the Prophets from Ibn Taymiyyyah's point of view Results and works

نویسندگان [English]

  • hamid malekmakan 1
  • ali bedashti 2
  • ali akbar alizadeh 3
1 university of tehran
3 Research expert
چکیده [English]

The discussion of the infallibility of the prophets is one of the topics that has raised many issues among Islamic sects. All the difference between Muslims in the infallibility of the prophets is conspicuous after the Beṣat, but in the infallibility of the prophets there is a difference between the Prophets and the extent of it. Ibn Taymiyh is the only way for the infallibility of the prophets to receive, sustain, and proclaim revelation; In the sense that he does not believe in the absolute infallibility of the prophets before and after the Beṣat, and does not differentiate between the Prophet and other prophets.

In this article, we are seeking to find that if he considers himself to be a follower of the Sunnah and, in his view, is the verb and the statement of the Prophet is proof, First, how does this contradiction be resolved, If sin even after Prophet Muhammad (PBUH) is permissible; Because the Prophet's (pbuh) verdict will be valid, While the sin of God is not permissible, and this is a set of contradictions, and is impossible. Secondly, his view has the results and works that he should be compelled to produce, such as the lack of authority of the Sunnah, And the denial of eternity of tradition. Thirdly, how does he approach his his point of view with the challenge that if the prophets, is not an innocent person, There is no certainty left to them words, and the welfare of destiny is destroyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibles of the prophets
  • Ibn Taymiyyah
  • Beṣat
  • great sins
  • minor sins