نمایه نویسندگان

آ

 • آبسردی، نرگس بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 373-402]
 • آریانفر، وحید حقیقت اسماء مستأثره و نقش تکوینی و سلوکی آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقانوری، علی منتقدان احمد غزالی؛ ارزیابی انتقادات مربوط به شاهد، سماع و تقدیس ابلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 91-124]
 • آهنگران، محمد رسول بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 407-432]
 • آهنگران، محمدرسول اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 445-469]

ا

 • ابراهیم، علیرضا جایگاه «صدق» در عرفان اسلامی با تکیه بر آرای عرفای قرن چهارم و پنجم [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 313-337]
 • ابراهیم، علیرضا ظرفیت های عملی تقریب بین شیعیان با صوفیه اهل سنت پاکستان با تاکید بر بریلویه (مقاله برگرفته از رساله دکتری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، حسن ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 295-315]
 • ابراهیمی، علیرضا بررسی صلاحیت محاکم داخلی و بین‌المللی در پرونده ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 413-432]
 • ابراهیمی علویجه، نعیمه تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 103-128]
 • ابن علی، زهرا نسبت علم اخلاق با علم عرفان [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 57-68]
 • ابوالمحمدی مله، محمدرسول غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 427-443]
 • احتشام کیا، حمید معناشناسی اوصاف الاهی: بررسی تطبیقی نظریه «اثبات بلاکیف» ابن‌تیمیه و نظریه «روح معنا»ی طباطبایی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 219-250]
 • احسانی نی نژاد، اکرم جایگاه «صدق» در عرفان اسلامی با تکیه بر آرای عرفای قرن چهارم و پنجم [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 313-337]
 • احمدوند، محسن قاعده نفی سبیل و چالش قانون‌پذیری اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 111-132]
 • احمدوند، معروفعلی بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 35-60]
 • احمدوند، نفیسه سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 127-159]
 • احمدی، احمد صفات خدا از دیدگاه مولوی و مقایسه آن با آرای متکلمان اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 181-205]
 • احمدی، محمود ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 7-33]
 • اخوان مقدم، زهره مطالعه تطبیقی مبانی، منابع و گرایش‌ تفسیری علامه‌طباطبایی و شنقیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدبگی، اردشیر جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر عزالدین محمود کاشانی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 359-380]
 • اسدبگی، اردشیر جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن‌الدین بن ترکه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 385-404]
 • اسدی کتیگری، فاطمه بررسی رابطه تعاملی کلام و عرفان در اندیشه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 175-202]
 • اسفندیاری(اسلامی)، رضا واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • اسفندیاری(اسلامی)، رضا ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 201-225]
 • اسفندیاری(اسلامی)، رضا قرینه‌شناسی در اصول فقه مقارن [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 433-456]
 • اسلامی، رضا تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 461-492]
 • اسماعیلی(سما)، مریم دفاع و تبیین علامه شرف‌الدین از نهضت عاشورا و عزاداری [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 53-73]
 • افشار، حمید رضا بررسی زبان بدن در تصوف و عرفان اسلامی به‌عنوان زمینه ای برای آموزش بازیگران ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی، علی وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 277-293]
 • اکبرزاده نجار، فاطمه بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه سهروردی و ابن‌کمّونه در حدوث یا قِدم نفس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-29]
 • اکبری، جابر بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 79-98]
 • الله‌بداشتی، علی بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 287-305]
 • الله بداشتی، علی بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 73-93]
 • اله بداشتی، علی بررسی انتقادی رویکرد ابن‌تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای‌ علامه طباطبایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 187-207]
 • اله بداشتی، علی تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 56-74]
 • اله بداشتی، علی علی (ع) در نگاه احمد بن ‌حنبل [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 163-185]
 • اله بداشتی، علی بررسی روایی مکانمندی خدا از دیدگاه امامیه و سلفیه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 63-95]
 • الهی‌منش، رضا تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 103-128]
 • الهی‌منش، رضا سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 261-281]
 • الهی منش، رضا صراط مستقیم تکوینی در قرآن با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 169-185]
 • الهی منش، رضا نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 329-354]
 • الهی منش، رضا تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 33-51]
 • الهی منش، رضا منابع معرفت‌بخش در تربیت عرفانی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 363-384]
 • الهی منش، رضا حقیقت اسماء مستأثره و نقش تکوینی و سلوکی آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، فاطمه خردستایی و خردگریزی در حدیقه الحقیقه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 101-123]
 • امامی، محمد بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 247-273]
 • امانی پور، مونا بررسی جایگاه عقل در اندیشه صاحبان تفسیر المنار [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 61-87]
 • امیری، امیر بررسی زبان بدن در تصوف و عرفان اسلامی به‌عنوان زمینه ای برای آموزش بازیگران ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، فهیمه زمان مالکیت مضارب بر سود از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 375-411]
 • امیری، مهرداد بررسی خوانش تحلیلی ـ انتقادی عالم مثال شیخ اشراق از دیدگاه ملاصدرا [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 292-312]
 • امیری، مهرداد اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 132-149]
 • امیری، مهرداد جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 153-174]
 • امیری، مهرداد بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 219-246]
 • امیری، مهرداد بررسی زبان بدن در تصوف و عرفان اسلامی به‌عنوان زمینه ای برای آموزش بازیگران ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، ایمان تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 103-128]
 • امینی، حسینعلی تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 336-362]
 • امینی، عبدالمومن بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-124]
 • انصاری، محمد بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 96-116]
 • انصاری اصل، محمد بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 7-31]
 • اوجاق علیزاده، شهین خردستایی و خردگریزی در حدیقه الحقیقه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 101-123]
 • ایزدی دهکردی، سیده مریم عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تأکید بر فتوت‌نامه‌ها) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 117-139]
 • ایماندار، حمید گونه‌شناسی تضادهای عقیدتی و کلامی نوسلفیان و جریان سلفیه سنتی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 76-106]

ب

 • بابایی، علی اکبر بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 33-51]
 • بادکوبه هزاوه، احمد نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 9-30]
 • بادکوبه هزاوه، احمد امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 203-227]
 • بادکوبه هزاوه، احمد طریقت حریری و تاثیر آن بر شام دوره ایوبی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغبانزاده امشه، محمدرضا نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-84]
 • باغچقی، علی تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرزاده، عبدالرحمن واکاوی واژه «اهل البیت» در اندیشه فریقین با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 29-57]
 • باقی، مریم صفات خدا از دیدگاه مولوی و مقایسه آن با آرای متکلمان اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 181-205]
 • برومند امین، بهاره بررسی نهاد توبه از منظر قوانین جزایی ایران، شرع، اسناد و آرای محاکم کیفری بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 307-323]
 • بلندهمتان، کیوان بردباریِ تربیتی در پویش دینی بر پایة نظریة «ترازهای ایمانِ» غزالی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 69-94]
 • بنی‌اسدی، رضا خاتم ولایت از دیدگاه امام خمینی و ابن‌عربی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 272-290]
 • بهرامی، حمزه علی تحلیل تطبیقی «استواء علی العرش» در اندیشه ماتریدیان و سلفیان با تأکید بر دیدگاه ابن‌تیمیه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 7-24]
 • بهرامی، حمزه علی نگاهی تطبیقی به دامنه حجیت اخبار آحاد در تفکر اهل سنت و ابن‌تیمیه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-70]
 • بهرامیان، مسعود جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 153-174]
 • بهزاد، محمد ظرفیت های عملی تقریب بین شیعیان با صوفیه اهل سنت پاکستان با تاکید بر بریلویه (مقاله برگرفته از رساله دکتری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوالحسنی، رحمان تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 55-74]
 • بوالحسنی، رحمن بررسی تطبیقی توقیفیت اسماء و صفات الاهی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 309-334]
 • بوالحسنی، رحمن بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 53-78]
 • بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 461-492]
 • بیات، محمدرضا ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 295-315]
 • بیات، موسی روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 57-77]
 • بیاتی، هادی بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 30-54]
 • بینای مطق، سعید عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تأکید بر فتوت‌نامه‌ها) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 117-139]

پ

 • پارسا، فرزاد شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 519-546]
 • پنجه پور، جواد طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 493-517]
 • پوررضا قلی، مریم تبیین نظری حُب در اندیشۀ اخلاقی ابن‌مسکویه و ابن‌حزم [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-83]
 • پورمحمدی، نعیمه رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباری‌گری یا اخبارگرایی؟ [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 125-147]
 • پیروی نژاد، محمدمهدی جنید بغدادی و رابطۀ او با امامان هم‌عصرش از منظر تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاجیک کرد، مهری سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 261-281]
 • توکلی، احمدرضا تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 336-362]

ث

 • ثمنی، لیلا بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 181-200]

ج

 • جاودان، محمد رویکرد برهانی امام صادق (ع) در مواجهه با پرسش‌ها و شبهات اعتقادی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 69-87]
 • جاودان، محمد دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 95-110]
 • جاودان، محمد تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 113-135]
 • جاودان، محمد ارزیابی روش‌شناسانه نقد سمهوری بر ابن‌تیمیه با تأکید بر مقوله کفر و تکفیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 161-179]
 • جبارپور، حسین تساهل و تسامح دینی در مثنوی‌های عطار [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 123-152]
 • جزایری، سید حمید سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (طبقات فوقانی و تحتانی) از منظر مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-106]
 • جزایری، سید حمید بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 29-56]
 • جعفرزاده، مهدی آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 125-145]
 • جعفری، فرشته آیین گنوسی و تأثیرات آن بر عقاید عارفان مسلمان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 143-159]
 • جعفریان، رسول جستاری در گونه‌شناسی میراث مکتوب کهنِ علویان بکتاشی با تأکید بر عناصر مشترکِ اعتقادی آنان با اندیشه کلامی اثنا‌عشری [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 27-49]
 • جلالی، سید لطف الله بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-124]
 • جلالی، سیدلطف الله بررسی معناشناسی صفات خبری ذاتی از دیدگاه ماتریدیه با تأکید بر اندیشه ابومنصور ماتریدی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 7-35]
 • جلالی‌زاده، جلال غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 427-443]
 • جلالی زاده، جلال واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 121-161]
 • جلالی زاده، جلال جایگاه کتاب العُدّة فی اصول الفقه اثر شیخ طوسی در آرای اصولی بزرگان اهل سنت [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 405-434]
 • جمالی، محمد واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 121-161]
 • جهان‌تیغ، حسین تقدم مذهب بر قومیت: سازمان‌ها و نهادهای اسلامی حنفی‌مذهبان بلوچستان ایران [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 317-335]
 • جهان تیغ، زهرا تقدم مذهب بر قومیت: سازمان‌ها و نهادهای اسلامی حنفی‌مذهبان بلوچستان ایران [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 317-335]
 • جوادی، قاسم تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 33-47]
 • جوادی، قاسم کاوشی در چگونگی عمل شیعیان به فقه تا پیش از امام محمد باقر (ع) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 49-69]
 • جوادی، محسن بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 287-305]
 • جوادی نیا، حسن دیپلماسی نادرشاه در مواجهه با عثمانی در باب مذهب جعفری با اشاره به کنگره نجف [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 125-141]

چ

 • چلونگر، محمدعلی بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 30-54]

ح

 • حاتمی کن کبود، احمد واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 133-158]
 • حاتمی کن کبود، احمد بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 33-51]
 • حاتمی کن کبود، حبیب تجدید بنای پایه‌های نظری اباضیه با تأکید بر اتهام‌زدایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 59-77]
 • حاتمی کنکبود، حبیب تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 55-74]
 • حاتمی کنکبود، حبیب تحلیل و ارزیابی مبانی معرفت‌شناختی سلفیه اخوانی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 107-127]
 • حبیبی، محسن بررسی رابطه تعاملی کلام و عرفان در اندیشه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 175-202]
 • حجت خواه، حسین ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 201-225]
 • حسن زاده فروشانی، محسن ترتّب و نظام منازل سلوکی در کلام اهل بیت (ع) [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 287-312]
 • حسن نژاد، سیدطه طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 493-517]
 • حسنوند، غلام‌عباس بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 287-305]
 • حسین پور، سید محمدمهدی تحلیل و ارزیابی اندیشه‌های شاه ولی‌الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 143-165]
 • حسینی، حسن قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 325-345]
 • حسینی، سید عبدالرحیم روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 57-77]
 • حسینی کاشانی، سید روح الله مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 61-83]
 • حقیان کرم اله، آقارضا بررسی حیات برزخی از دیدگاه احمد احسایی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 97-126]
 • حمزئیان، عظیم مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 194-213]
 • حنیف‌نیا، ابراهیم وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 277-293]
 • حیدری، علی تساهل و تسامح دینی در مثنوی‌های عطار [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 123-152]
 • حیدری، محمدعلی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 519-546]
 • حیدری آذر، مجید بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 73-93]

خ

 • خادمی، عین الله ماهیت کلام الاهی: بررسی و نقد دیدگاه فخرالدین رازی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 267-285]
 • خادمی، مریم ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 201-225]
 • خالقیان، ام البنین روش‌شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 31-48]
 • خان آبادی، کبری بررسی انتقادی رویکرد ابن‌تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای‌ علامه طباطبایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 187-207]
 • خزائی، مهدی بررسی مقایسه‌ای جایگاه اهل بیت (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی، به‌ویژه در قرون اولیه هجری [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 33-61]
 • خسروپناه، عبدالحسین تحلیل و ارزیابی اندیشه‌های شاه ولی‌الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 143-165]
 • خسروشاهی، مرتضی تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 33-51]
 • خواجه، اکبر تقدم مذهب بر قومیت: سازمان‌ها و نهادهای اسلامی حنفی‌مذهبان بلوچستان ایران [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 317-335]
 • خوش سخن مظفر، زهرا انسان کامل و خلیفة‌الله در مکتب ابن‌عربی و ارزیابی آن بر اساس مأثورات امام سجاد (ع) [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 339-361]
 • خوش‌صورت موفق، اعظم بررسی نهاد توبه از منظر قوانین جزایی ایران، شرع، اسناد و آرای محاکم کیفری بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 307-323]
 • خوش صورت موفق، اعظم بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 111-130]
 • خوشنویسان، مریم اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا و غزالی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 7-31]
 • خیاطیان، قدرت الله مطالعه آرای ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در نقد تصوف [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 283-307]
 • خیراندیش، عبدالرسول تبیین زمینه‌ها و مؤلفه‌های جغرافیایی‌فرهنگی شکل‌گیری و گسترش خانقاه‌های مرشدیه در کوره شاپور [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 337-357]

د

 • داداش زاده، داوود کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 193-218]
 • داودی، لیلاسادات امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 141-157]
 • داور، منوچهر قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 325-345]
 • درافشان، محمدحسین معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 335-373]
 • درگاهی، مقداد اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 347-372]
 • درگاهی، مهدی واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت عدم تأمین امنیت حجاج از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 7-28]
 • درگاهی، مهدی واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 25-40]
 • درگاهی، مهدی معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 335-373]
 • درگاهی، مهدی اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 347-372]
 • درویش‌پور، عابدین رابطه متقابل امام و امت در نگاه اهل سنّت: بررسی دیدگاه قاضی ابوبکر باقلانی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 187-210]
 • درویش پور، عابدین اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 132-149]
 • دل افکار، علیرضا بررسی تطبیقی جامعیت قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 229-257]
 • دلبری، شهربانو جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر عزالدین محمود کاشانی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 359-380]
 • دلبری، شهربانو جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن‌الدین بن ترکه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 385-404]
 • دلیر، محسن واکاوی معیار تشخیص جنسیت دوجنسه‌ها در فقه مذاهب اسلامی با رویکرد روایی (بررسی موردیِ اعتبار روایت شریح قاضی) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 105-123]
 • دهقان سیمکانی، رحیم نظریه اخلاقِ تکوینی (طبیعی)؛ تحلیل رهیافتی شیعی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 457-479]
 • دولت آبادی، فاطمه نقد و بررسی شبهات قفاری بر مسئله نص از نگاه علمای اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیاری، محمدتقی واکاوی معیار تشخیص جنسیت دوجنسه‌ها در فقه مذاهب اسلامی با رویکرد روایی (بررسی موردیِ اعتبار روایت شریح قاضی) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 105-123]
 • دیوانی، امیر ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 143-163]

ذ

 • ذبیح اللهی، مرتضی تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 129-150]
 • ذهابی، مجتبی واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 105-122]
 • ذوالفقارطلب، مصطفی واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 121-161]

ر

 • راعی، مسعود تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 336-362]
 • رجبی، ابوذر معناشناسی اوصاف الاهی: بررسی تطبیقی نظریه «اثبات بلاکیف» ابن‌تیمیه و نظریه «روح معنا»ی طباطبایی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 219-250]
 • رجبی، حسین تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 177-199]
 • رجبی، حسین بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 75-95]
 • رجبی، حسین معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 335-373]
 • رجبی، حسین بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 29-56]
 • رجبی، حسین تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 461-492]
 • رجبی عباس آبادی، حسین امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 65-82]
 • رحمتی، حسین جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر عزالدین محمود کاشانی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 359-380]
 • رحمتی، حسین جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن‌الدین بن ترکه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 385-404]
 • رحیمیان، سعید سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 261-281]
 • رحیمیان، سعید بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 79-98]
 • رحیمیان، سعید تاثیر ابن عربی بر ابن ابی‌الجمهور در کتاب مجلی مرآة المنجی با تاکید بر خاتم الاولیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی جابری، اعظم تبیین زمینه‌ها و مؤلفه‌های جغرافیایی‌فرهنگی شکل‌گیری و گسترش خانقاه‌های مرشدیه در کوره شاپور [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 337-357]
 • رشیدی، آرزو شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 519-546]
 • رضاپور، عبدالرحیم شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن‌تیمیه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 147-168]
 • رضانژاد، عزالدین نقد و بررسی روش‌شناسی شیخیه در فهم دین [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 229-246]
 • رضایی، اسدالله بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 75-95]
 • رضایی، حسین رابطه متقابل امام و امت در نگاه اهل سنّت: بررسی دیدگاه قاضی ابوبکر باقلانی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 187-210]
 • رضوی، رسول آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 125-145]
 • رفعت، محسن بررسی و نقد روایات عاشورایی المعجم الکبیر طبرانی و تأثیر آن بر شیعه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 163-217]
 • رفیعی، احمدرضا طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 493-517]
 • رهنما، شهرام جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 153-174]
 • رهنما، شهرام بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 219-246]
 • رودگر، محمد منتقدان احمد غزالی؛ ارزیابی انتقادات مربوط به شاهد، سماع و تقدیس ابلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 91-124]
 • رودگر، محمد عرفان خراسان و ابن‌عربی، تفاوت‌های سلوکی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 151-174]
 • ریاحی، محمدعلی نقش نماز جمعه در وحدت و توسعه پایدار جهان اسلام [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 150-162]

ز

 • زارعی، طیبه قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 325-345]
 • زارعی، مهدی علی (ع) در نگاه احمد بن ‌حنبل [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 163-185]
 • زاهدی فر، مطهره ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 413-437]
 • زرگوش‌نسب، عبدالجبار بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 373-402]
 • زروانی، مجتبی بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 7-31]
 • زنگوئی زوزنی، علی واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 133-158]

س

 • سادات فخر، سیدعلی تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 33-47]
 • سبزی، موسی بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 219-246]
 • سپهری، محمد بررسی مقایسه‌ای جایگاه اهل بیت (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی، به‌ویژه در قرون اولیه هجری [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 33-61]
 • سجادی، رضیه سادات بررسی تطبیقی دیدگاه و نحوه تعامل امامین عسکریین (ع) با فرق، مذاهب و جریان‌های فکری معاصر آنان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 75-97]
 • سعادتی، راضیه مطالعه تطبیقی مبانی، منابع و گرایش‌ تفسیری علامه‌طباطبایی و شنقیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامی، نذیر احمد تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 461-492]
 • سلطانی، مصطفی معتزله بصره؛ تفاوت‌ها و تمایزها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • سلطانی، مصطفی وحی در فلسفه کلاسیک و کلام معاصر: تحلیل تطبیقی نگاه ملاصدرا و نصر حامد ابوزید [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 25-44]
 • سلطانی، مصطفی تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 56-74]
 • سلطانی، مصطفی سنجه دریافت عقل کلامی و عقل فلسفی از صفات خبری از منظر سید مرتضی، قاضی عبدالجبار معتزلی و نصیرالدین طوسی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 91-112]
 • سلطانی، مصطفی تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 167-191]
 • سلیمی نوه، اصغر تبیین نظری حُب در اندیشۀ اخلاقی ابن‌مسکویه و ابن‌حزم [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-83]
 • سنایی، صدیقه خردستایی و خردگریزی در حدیقه الحقیقه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 101-123]
 • سهیلی، حسین مطالعه آرای ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در نقد تصوف [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 283-307]
 • سوری، محمد نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 329-354]
 • سیدفاطمی، سیده زهره منابع معرفت‌بخش در تربیت عرفانی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 363-384]
 • سید موسوی، سیدحسین بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 240-270]
 • سیفی اصفهانی، محمد صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 435-460]

ش

 • شاکر، محمد کاظم آسیب‌شناسی مبانی و پیش‌فرض‌های کلامی و مذهبیِ تفاسیر تطبیقی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 79-103]
 • شاکر سلماسی، مجید بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 49-72]
 • شاکری، طوبی بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 181-200]
 • شانظری، جعفر تحلیل مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 247-266]
 • شاه‌رفعتی، حامد اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 347-372]
 • شریعتمداری، حمیدرضا ارزیابی روش‌شناسانه نقد سمهوری بر ابن‌تیمیه با تأکید بر مقوله کفر و تکفیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 161-179]
 • شریفی، جعفر بررسی مقایسه‌ای مراحل شکل‌گیری و پیدایش سازمان‌های دعوت عباسیان و اسماعیلیه [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 381-411]
 • شریفی، عنایت الله مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 61-83]
 • شمس، محمد جواد امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 203-227]
 • شمس، محمد جواد تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 33-51]
 • شمس الدینی مطلق، کمیل تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 56-74]
 • شهبازی، شکرالله وحی در فلسفه کلاسیک و کلام معاصر: تحلیل تطبیقی نگاه ملاصدرا و نصر حامد ابوزید [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 25-44]
 • شوشتری، مهدی تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروانی، علی پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-126]

ص

 • صادقی، تقی ظرفیت های عملی تقریب بین شیعیان با صوفیه اهل سنت پاکستان با تاکید بر بریلویه (مقاله برگرفته از رساله دکتری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، مصطفی بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 144-166]
 • صادقیان دهکردی، احسان واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 105-122]
 • صادقی علوی، محمود مذهب تشیع و تقریب مذاهب اسلامی در دوره عادل‌شاهیان [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 211-235]
 • صادقی فدکی، سید جعفر واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 133-158]
 • صادقی فدکی، سید جعفر صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 435-460]
 • صحرایی، قاسم تساهل و تسامح دینی در مثنوی‌های عطار [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 123-152]
 • صدرا، محمد آسیب‌شناسی کلامی‌سیاسی وحدت اسلامی در ایران: دوگانه رادیکالیسم و سکولاریسم [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 5-27]
 • صدیقیان، حسین بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 219-246]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 32-54]
 • صنوبری، هدی تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 167-191]

ض

 • ضیایی، محمدعادل غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 427-443]

ط

ع

 • عابدی، احمد جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 99-120]
 • عابدی، احمد رابطه انسان کامل با «اسم اعظم»، «جلاء و استجلاء» و «کون جامع»: بررسی اندیشه عرفانی امام خمینی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 251-275]
 • عابدینی، ناصر بررسی تطبیقی جامعیت قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 229-257]
 • عادلی، سید مرتضی کاوشی در چگونگی عمل شیعیان به فقه تا پیش از امام محمد باقر (ع) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 49-69]
 • عادلی، وجیهه بررسی خوانش تحلیلی ـ انتقادی عالم مثال شیخ اشراق از دیدگاه ملاصدرا [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 292-312]
 • عالمی، سید علیرضا نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-26]
 • عامد، عمار آسیب شناسی تأثیر باورهای منجی‎گرایانه در تقویت اندیشه بنیادگرایی اسلامی (بررسی موردی: الگوی بنیادگرایی فرقه داعش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، محسن آیین گنوسی و تأثیرات آن بر عقاید عارفان مسلمان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 143-159]
 • عباسی، بابک اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا و غزالی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 7-31]
 • عباسی، حسین نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 329-354]
 • عباسی، حسین جنید بغدادی و رابطۀ او با امامان هم‌عصرش از منظر تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالله زاده، سید حمزه بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 240-270]
 • عبدالهی، لیلا بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 209-234]
 • عبدلی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 209-234]
 • عربی، نسیم رهیافت استقرایی بر ادبیات اجتهادی «الخلاف» [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 227-248]
 • عسگری، انسیه آسیب‌شناسی مبانی و پیش‌فرض‌های کلامی و مذهبیِ تفاسیر تطبیقی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 79-103]
 • علمی، فاطمه چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 45-59]
 • علمی، قربان بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 7-31]
 • علوی، سید محمود مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 61-83]
 • علی‌آبادی، عبدالصمد اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 445-469]
 • علی آبادی، عبدالصمد واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • علی آبادی، عبدالصمد سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (طبقات فوقانی و تحتانی) از منظر مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-106]
 • علی اکبری، راضیه شیوه مدیریت حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی عصر خلفا [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 117-131]
 • علی زاده موسوی، سیدمهدی ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 95-110]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 127-159]
 • علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 403-426]

غ

 • غروی، حسن بررسی انتقادی حجیت مکاشفات عرفانی با تأکید بر دیدگاه ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 259-276]
 • غضبانی، یوسف وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 277-293]
 • غفاری، محمد هادی نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-84]
 • غفوری، خالد ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 7-33]
 • غفوری نژاد، محمد روش‌شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 31-48]
 • غفوری نژاد، محمد تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 113-135]

ف

 • فاطمی، سید رضا ماهیت کلام الاهی: بررسی و نقد دیدگاه فخرالدین رازی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 267-285]
 • فاطمی زاده، سید روح الله چرایی و چگونگی عذاب اخروی: بررسی دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-107]
 • فتاحی، سید محسن بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 181-200]
 • فتاحی، نسرین واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 25-40]
 • فتح نجات، حمیدرضا دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 95-110]
 • فتحی، علی عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 23-42]
 • فتحی، علی سطحی‌نگری سلفیه معاصر در تفسیر متون دینی و پیامدهای اجتماعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخار نوغانی، وحیده کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 193-218]
 • فخلعی، محمد تقی قاعده نفی سبیل و چالش قانون‌پذیری اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 111-132]
 • فرامرزی، جواد روش تفسیری صوفیانه: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه محمدحسین ذهبی و محمدهادی معرفت [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 303-327]
 • فرمانیان، مهدی چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 45-59]
 • فرمانیان، مهدی شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن‌تیمیه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 147-168]
 • فرمانیان، مهدی نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-26]
 • فرمانیان، مهدی تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 85-102]
 • فرمانیان، مهدی بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 111-130]
 • فرمانیان، مهدی بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 96-116]
 • فرمانیان، مهدی تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 129-150]
 • فرمانیان، مهدی ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 7-33]
 • فرمانیان، مهدی بررسی تطبیقی «مبانی روش‌شناسی» توحید و شرک در آرای کلامی ماتریدیه و دیوبندیه [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 7-28]
 • فرمانیان، مهدی بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-124]
 • فرمانیان، مهدی سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 127-159]
 • فرمانیان، مهدی ظرفیت های عملی تقریب بین شیعیان با صوفیه اهل سنت پاکستان با تاکید بر بریلویه (مقاله برگرفته از رساله دکتری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهودی، مصطفی صراط مستقیم تکوینی در قرآن با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 169-185]
 • فروهی، آرمان بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 30-54]
 • فضلی، علی بررسی تطبیقی توقیفیت اسماء و صفات الاهی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 309-334]
 • فقیهی مقدس، نفیسه دفاع و تبیین علامه شرف‌الدین از نهضت عاشورا و عزاداری [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 53-73]
 • فلاح زاده، محمد حسین معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 335-373]
 • فلاح زاده، محمدهادی شیوه مدیریت حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی عصر خلفا [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 117-131]
 • فلاحی اصل، حسین بررسی مقایسه‌ای حجیت قاعده لطف از منظر ملااحمد نراقی و استاد جعفر سبحانی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 129-142]
 • فهامی، فریبا اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 445-469]
 • فیضی، فهیمه ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 95-110]

ق

 • قائدان، اصغر بررسی مقایسه‌ای جایگاه اهل بیت (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی، به‌ویژه در قرون اولیه هجری [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 33-61]
 • قائمی، سید رضا خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-64]
 • قائمی، سیدرضا بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 35-60]
 • قائمی نیا، علیرضا بررسی و نقد دیدگاه سلفیه اعتقادی درباره حقیقت و مجاز با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 159-176]
 • قاسم پور، محسن بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 8-30]
 • قاسمی، ابراهیم تجدید بنای پایه‌های نظری اباضیه با تأکید بر اتهام‌زدایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 59-77]
 • قاسمی، ابراهیم واکاوی حرمت استظلال برای مردانِ مُحرِم از دیدگاه امامیه و حنابله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 355-373]
 • قاسمی، محمدرضا آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 125-145]
 • قبولی، محمد تقی قاعده نفی سبیل و چالش قانون‌پذیری اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 111-132]
 • قمرزاده، محسن بررسی رویکرد تقریبی محمدهادی معرفت با تأکید بر تفسیر الاثری الجامع [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 237-259]
 • قنبری، محی‌الدین مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 194-213]
 • قنبری صفت مقدم، فرشته بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 263-286]

ک

 • کدخدایی، علی‌رضا بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 53-78]
 • کربلایی، مرتضی سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • کربلایی نظر، محسن ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 143-163]
 • کرمانی، طوبی امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 5-22]
 • کرمعلی، اکرم واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 105-122]
 • کریم زاده بابکی، ریحانه بررسی تطبیقی دیدگاه و نحوه تعامل امامین عسکریین (ع) با فرق، مذاهب و جریان‌های فکری معاصر آنان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 75-97]
 • کریمی، نسرین ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 413-437]
 • کلهر، زهرا نسبت علم اخلاق با علم عرفان [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 57-68]
 • کوخایی‌زاده، کریم بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 373-402]
 • کوه پیما، حمید بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 8-30]
 • کوهی، مهناز واقع‌نگری در دلایل‌نگاری: بررسی تثبیت دلائل ‌النبوة اثر قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 89-119]
 • کیان پور، مرتضی بررسی و نقد دیدگاه سلفیه اعتقادی درباره حقیقت و مجاز با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 159-176]
 • کیوانفر، محمد ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 295-315]

گ

 • گراوند، مجتبی واقع‌نگری در دلایل‌نگاری: بررسی تثبیت دلائل ‌النبوة اثر قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 89-119]
 • گلپایگانی، انسیه تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزی، ابراهیم بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 144-166]
 • گوهری رفعت، مجید تاثیر ابن عربی بر ابن ابی‌الجمهور در کتاب مجلی مرآة المنجی با تاکید بر خاتم الاولیاء [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مالمیر، محمد ابراهیم سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 261-281]
 • متقی، حسین جستاری در گونه‌شناسی میراث مکتوب کهنِ علویان بکتاشی با تأکید بر عناصر مشترکِ اعتقادی آنان با اندیشه کلامی اثنا‌عشری [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 27-49]
 • متقی زاده، احمد مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 32-54]
 • مجیدپور، فرزانه بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 403-426]
 • محبی فر، عباسعلی امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 203-227]
 • محبی فر، عباسعلی طریقت حریری و تاثیر آن بر شام دوره ایوبی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدجعفری، چمران بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 49-72]
 • محمدی، جوانمیر واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 121-161]
 • محمدی، علی بررسی معناشناسی صفات خبری ذاتی از دیدگاه ماتریدیه با تأکید بر اندیشه ابومنصور ماتریدی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 7-35]
 • محمدی، محمد علی رویکرد برهانی امام صادق (ع) در مواجهه با پرسش‌ها و شبهات اعتقادی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 69-87]
 • محمدی فام، فریدون تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 85-102]
 • محمدی لائینی، محمد باقر بازشناسی موضوع‌های احتجاج‌ کلامی معصومان در کتاب احتجاج طبرسی و تحلیل نقش این احتجاج‌ها در رشد دانش کلام [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 209-228]
 • محمدی‌مظفر، محمد حسن نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-42]
 • محمدی مظفر، محمد حسن نظام مستقل و به هم پیوسته فکری امامیه نخستین در نظریه معرفت؛ تبیین پارادایمیک معرفت اضطراری امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 43-62]
 • مرادی، وحید تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 55-74]
 • مرادیان، محمودرضا مراتب اسمای الاهی و ارتباط آنها با اصول و مبانی فلسفه وحدت وجودی ابن‌عربی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 277-301]
 • مرادی کیاسرائی، سعید بررسی دیدگاه کلامی مفسّران فریقین درباره مصداق آیه 54 سوره مائده «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ...» [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 85-115]
 • مرتاضی، احمد زمان مالکیت مضارب بر سود از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 375-411]
 • مرتضوی، سید محمد بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 240-270]
 • مرتضوی‌مهر، علی قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 325-345]
 • مرتضوی مهر، علی واکاوی حرمت استظلال برای مردانِ مُحرِم از دیدگاه امامیه و حنابله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 355-373]
 • مروتی، سهراب واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-29]
 • مزرئی، رسول وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 277-293]
 • مزگی نژاد، مرتضی تحلیل و ارزیابی هنجارهای اعتقادی و اخلاقی وهابیت بر اساس سیره نبوی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 108-141]
 • مستأجران، علی تحلیل مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 247-266]
 • مسعود، مهدی تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 113-135]
 • مشکاتی، محمد مهدی چرایی و چگونگی عذاب اخروی: بررسی دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-107]
 • مشیریان، فاطمه سادات تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 9-30]
 • مشیریان، فاطمه سادات بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 209-234]
 • مصحفی، محمدرضا نقد و بررسی روش‌شناسی شیخیه در فهم دین [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 229-246]
 • مصطفایی، مهدی جایگاه کتاب العُدّة فی اصول الفقه اثر شیخ طوسی در آرای اصولی بزرگان اهل سنت [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 405-434]
 • مظفری، حسین بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 263-286]
 • معینی فر، محدثه دلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 375-406]
 • معینی فر، محمد امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 141-157]
 • معینی فر، محمد تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 9-30]
 • معینی فر، محمد سنجه دریافت عقل کلامی و عقل فلسفی از صفات خبری از منظر سید مرتضی، قاضی عبدالجبار معتزلی و نصیرالدین طوسی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 91-112]
 • معینی فر، محمد بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 209-234]
 • مقدادیان، عادل آسیب شناسی تأثیر باورهای منجی‎گرایانه در تقویت اندیشه بنیادگرایی اسلامی (بررسی موردی: الگوی بنیادگرایی فرقه داعش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدس، محمود تحلیل مناظرات امام رضا (ع)‌ بر مبنای نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 63-89]
 • ملک مکان، حمید تجدید بنای پایه‌های نظری اباضیه با تأکید بر اتهام‌زدایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 59-77]
 • ملکی، محمد (جلال الدین) نسبت علم اخلاق با علم عرفان [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 57-68]
 • ملکی، محمد (جلال الدین) بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه سهروردی و ابن‌کمّونه در حدوث یا قِدم نفس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی (جلال‌الدین)، محمد دیرینگی و حدوث نفس از دیدگاه ابن‌کمّونه و ابن‌سینا و نقد نظریه ابن‌کمّونه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 314-333]
 • منظمی، اردشیر خاستگاه و جایگاه مسلک آتش‌بیگی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 168-191]
 • مهدوی، سید ولی الله تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 177-199]
 • مهدویان پور، صدیقه واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت عدم تأمین امنیت حجاج از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 7-28]
 • مهرآوران، محمود سیر تطور مفهوم «مهدویت» در سروده‌ها و نوشته‌های فارسی ادیبان مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 159-180]
 • مهرابی زاده، محدثه بررسی انتقادی حجیت مکاشفات عرفانی با تأکید بر دیدگاه ابن‌عربی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 259-276]
 • مهرنیا، حسن روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 57-77]
 • مهریزی، محسن رابطه انسان کامل با «اسم اعظم»، «جلاء و استجلاء» و «کون جامع»: بررسی اندیشه عرفانی امام خمینی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 251-275]
 • موسایی، فاطمه نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 9-30]
 • موسوی، احمد بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 137-161]
 • موسوی، سید احمد تحلیل تأثیر اندیشه غلو بر گسترش اباحی‌گری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 216-237]
 • موسوی، سید امیر اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 121-132]
 • موسوی، سید رضا نقش نماز جمعه در وحدت و توسعه پایدار جهان اسلام [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 150-162]
 • موسوی، سیدشبیب ارزیابی روش‌شناسانه نقد سمهوری بر ابن‌تیمیه با تأکید بر مقوله کفر و تکفیر [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 161-179]
 • موسوی، سید محمود تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]
 • موسوی زاده، سیدیاسین بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 49-72]
 • موسوی نژاد، سید علی بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 144-166]
 • مولایی‌نیا، عزت‌الله بررسی مسئله «بداء» از دیدگاه فریقین در قرآن و سنّت [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 37-61]
 • مولوی، محمد گونه‌شناسی تضادهای عقیدتی و کلامی نوسلفیان و جریان سلفیه سنتی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 76-106]
 • مولوی، محمد تحلیل تطبیقی جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفاسیر المنار و الفرقان [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 123-143]
 • مویدی، سعدی دیدگاه غلات شیعه در باب امامت و آثارش بر جهان‌بینی صوفیه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 235-262]
 • میانجی، نسرین ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 7-33]
 • میراحمدی، عبدالله بررسی جایگاه عقل در اندیشه صاحبان تفسیر المنار [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 61-87]
 • میرجلیلی، سید کاظم بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 137-161]
 • میرزا ابوالحسنی، امیرحسین جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 99-120]
 • میرزایی، علیرضا بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 27-54]
 • میرزایی، علیرضا مفهوم «اهل بیت (ع)» و شمول مصداقی آن از منظر علمای اهل سنت [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 41-56]
 • میرشاه ولد، نرجس السادات حقیقت اسماء مستأثره و نقش تکوینی و سلوکی آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • ناجی، حامد بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 79-98]
 • ناجی اصفهانی، حامد سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • ناجی اصفهانی، حامد نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 329-354]
 • ناجی اصفهانی، حامد انسان کامل و خلیفة‌الله در مکتب ابن‌عربی و ارزیابی آن بر اساس مأثورات امام سجاد (ع) [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 339-361]
 • نادم، محمد حسن تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 113-135]
 • نادم، محمد حسن بررسی حیات برزخی از دیدگاه احمد احسایی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 97-126]
 • نادم، محمدحسن بررسی تطبیقی علم غیب غیرپیامبران در گفتمان کلامی عبدالجبار معتزلی و غزالی اشعری [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 7-23]
 • نادم، محمدحسن نقد و بررسی شبهات قفاری بر مسئله نص از نگاه علمای اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصح، علی احمد بررسی دیدگاه کلامی مفسّران فریقین درباره مصداق آیه 54 سوره مائده «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ...» [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 85-115]
 • نباتی، صبیحه امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 5-22]
 • نبوی، سیدمجید مطالعه تطبیقی مبانی، منابع و گرایش‌ تفسیری علامه‌طباطبایی و شنقیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجف‌زاده تربتی، علی‌رضا کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 193-218]
 • نجفی، روح الله پژوهشی دربارة رویکرد فقهی رشید رضا در تفسیر المنار [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 87-105]
 • نصراللهی، مرتضی تحلیل تأثیر اندیشه غلو بر گسترش اباحی‌گری [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 216-237]
 • نصراللهی، مرتضی بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 137-161]
 • نظری، داریوش واقع‌نگری در دلایل‌نگاری: بررسی تثبیت دلائل ‌النبوة اثر قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 89-119]
 • نظری، داریوش واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 105-122]
 • نعیم آبادی، حسین نظام مستقل و به هم پیوسته فکری امامیه نخستین در نظریه معرفت؛ تبیین پارادایمیک معرفت اضطراری امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 43-62]
 • نقیبی، سیدمهدی بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 247-273]
 • نوئی، ابراهیم بررسی آموزه بداء در اندیشه خواجه طوسی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 249-267]
 • نواب، سید ابوالحسن پیامد‌های سیاسی و اجتماعی حضور سلفیان در افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 79-100]
 • نواب، سید ابوالحسن بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-124]
 • نواب، سیدابوالحسن بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 49-72]
 • نوروزی، مهدی بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 407-432]
 • نوروزی، مهدی بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 29-56]
 • نوروزی، مهدی صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 435-460]
 • نوری صفت (نورا)، مرضیه دیرینگی و حدوث نفس از دیدگاه ابن‌کمّونه و ابن‌سینا و نقد نظریه ابن‌کمّونه [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 314-333]
 • نیستانی، ناصر بررسی تطبیقی جامعیت قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 229-257]
 • نیکخو، سجاد ارزیابی حکم فقیهان معتقد به کفر و نجاست باورمندان به وحدت شخصی وجود [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 364-391]

و

 • واحدجوان، وحید ارزیابی حکم فقیهان معتقد به کفر و نجاست باورمندان به وحدت شخصی وجود [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 364-391]
 • وزیری، سید محمود تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 461-492]
 • وکیلی، سید هادی خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-64]
 • ولی پور، سوسن واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-29]

ه

 • هاشمی، سید رسول تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]
 • هاشمی (شهیدی)، ریحانه پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 109-126]
 • همامی، عباس دیدگاه غلات شیعه در باب امامت و آثارش بر جهان‌بینی صوفیه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 235-262]

ی

 • یزدانی، سید محمد بررسی روایی مکانمندی خدا از دیدگاه امامیه و سلفیه [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 63-95]
 • یزدانی، محمد مهدی بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 247-273]
 • یزدانی، مهلا تحلیل و ارزیابی هنجارهای اعتقادی و اخلاقی وهابیت بر اساس سیره نبوی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 108-141]
 • یعقوب نیا، عبدالرحیم مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 194-213]