سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نظر به اینکه نشریه پژوهشنامه مذاهب اسلامی بر اساس مجوز شماره 22178 مورخ 30/8/1390 به صورت الکترونیک غیر برخط منتشر می‌گردد و تنها تعداد محدودی از هر شماره چاپ می‌گردد،