Principles of Criminalization of Legal Actions

Document Type : Research Paper

Authors

1 PhD student, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Assistant professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

10.22034/jid.2023.338064.2333

Abstract

Today, criminal intervention in the domain of private law is deemed unavoidable. Despite facing opposition, Iranian legislators firmly hold the belief that merely imposing restrictions on individuals' volition is insufficient. Through the implementation of criminal enforcement measures, they strive to safeguard the broader societal interests. Criminal intervention in contractual relations between contracting parties serves two primary purposes: firstly, to ensure compliance with established legal procedures, and secondly, to prevent the misuse of contracts as a means to evade debt obligations. However, it is crucial to recognize that criminal intervention in individuals' private relations is restricted by the principles of freedom and self-determination. Appealing to criminal enforcement should be considered a last resort. Therefore, the application of criminal enforcement requires a reasoned approach. This research aims to elucidate the foundations and principles underlying the criminalization of legal actions by employing the analytical-descriptive methodology. The research findings indicate that the rules pertaining to the preservation of order, the principle of non-harm, and the principle of exigency and emergency can be regarded as the textual and theoretical foundations for the criminalization of legal actions.

Keywords

Main Subjects


The Quran.
Abū Mūnis, Rāʾid Naṣrī Jamīl. 2007. Manhaj al-taʿlīl bi-l-ḥikma wa-atharuh fī l-tashrīʿ al-Islāmī. Cairo: al-Maʿhad al-ʿAlami li-l-Fikr al-Islami.
Abū Yūsuf, Yaʿqūb b. Ibrāhīm. n.d. Al-Kharāj. N.p.
Ahangaran, Mohammad Rasoul, Mehrdad Saeedi, and Reza Oursaji. 1395 Sh. “Barrasī ḥudūd ghayr mawḍūʿa (māddi 220 qānūn mujāzāt Islāmī) bā rūykard fiqh muqārin.” Ḥuqūq jazā wa siyāsat jināyī 1, no. 2 (autumn): 225-53.
Alidoost, Abolghasem. 1388 Sh. Fiqh wa maṣlaḥat. Tehran: Islamic Culture and Thought Research Institute.
ʿAllāma al-Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf, al-. 1378 Sh. Taḥrīr al-aḥkām. Qom: Imam Sadiq Institute.
ʿAlwānī, Ṭāhā Jābir, al-. 1428 AH. Naḥw mawqif Qurʾānī min al-naskh. Cairo: Maktabat al-Shuruq al-Dawliyya.
ʿAmir, ʿAbd al-ʿAzīz. 1975. Al-Taʿzīr fī l-sharīʿat al-Islāmiyya. Cairo: Halabi and His Sons.
Amiri Ghaem-Maghami, Abdolmajid. 1378 Sh. Ḥuqūq taʿahhudāt. Tehran: Mizan Dadgostar.
Anṣārī, al-Shaykh al-Murtaḍā, al-. 1422 AH. Farāʾid al-uṣūl. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islami.
ʿAwda, ʿAbd al-Qādir. 1373 Sh. Ḥuqūq jināyī Islām. Translated into Persian by Akbar Ghafouri. Mashhad: Astan Quds Razavi.
Bājūrī, Ibrāhīm b. Muḥammad, al-. 1429 AH. Ḥāshiyat al-Bājūrī ʿalā sharḥ al-Ghazzī. Riyadh: Dar al-ʿAsma.
Bazzā, ʿAbd al-Nūr. 2008. Maṣāliḥ al-insān muqāraba maqāṣidiyya. Cairo: al-Maʿhad al-ʿAlami li-l-Fikr al-Islami.
Bouti, Ramadan, al-. n.d. Ḍawābiṭ al-maṣlaḥa. Beirut: Muʾassasat al-Risala.
Buhūtī, Manṣūr, al-. 1418 AH. Kashshāf al-qināʿ. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Darini, Fathi, al-. 1405 AH. Al-Manāhij al-uṣūliyya fī l-ijtihād bi-l-raʾy. Damascus: al-Shirkat al-Muttahida li-l-Tawzi.
Dehkhoda, Ali Akbar. 1373 Sh. Lughatnāmi Dehkhoda. Tehran: Tehran University Press.
Derakhshan, Hamid. 1386 Sh. “Ingāri-hāyi iqtiṣādī dar qawānīn.” In Majmūʿi maqālāt conference mudīriyyat yārānihā. Tehran: Imam Sadiq University.
Duff, Robin Antony. 2001. “Harms and Wrongs.” Buffalo Criminal Law Review 5, no. 1: 13-45.
Duff, Robin Antony. 2007. Answering for Crime; Responsibility and Liability in the Criminal Law. Canada: Hart Publishing.
Farāhīdī, ʿAbd al-Raḥmān Khalīl b. Aḥmad. 1409 AH. Kitāb al-ʿayn. Qom: Dar al-Hijra Institute.
Feinberg, Joel. 1984. Harm to Self. Oxford: Oxford University Press.
Feiz, Alireza. 1368 Sh. Muqārini wa taṭbīq dar ḥuqūq jazāyi Islam. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Gassin, Raymond. 1370 Sh. Jurmshināsī karburdī. Translated into Persian by Mahdi Kaynia. Tehran: Mahdi Kaynia Publications.
Ghazālī, Muḥammad b. Muḥammad, al-. 1421 AH. Al-Iqtiṣād fī l-iʿtiqād. Beirut: Dar al-Maktaba al-Halal.
Ghazālī, Muḥammad b. Muḥammad, al-. n.d. Al-Mustaṣfā. Beirut: Dar al-Arqam bin Abi l-Arqam.
Ḥakīm, Muḥammad Saʿīd, al-. 1415 AH. Miṣbāh al-minhāj. N.p.: Maktab Ayatollah al-Sayyid al-Hakim.
Hamadānī, Āqā Riḍā b. Muḥammad Hādī, al-. 1420 AH. Ḥāshiya kitāb al-makāsib. Edited by Mohammadreza Ansari Qomi. Qom: n.p.
Hashemi, Seyyed Hossein. 1381 Sh. Majmaʿ tashkhīṣ maṣlaḥat niẓām (taḥlīl mabānī fiqhī wa ḥuqūqī). Qom: Center for Cultural Studies and Research, Seminary of Qom.
Hassemer, Winfried. 2014. "The Harm Principle and the Protection of ‘Legal Goods’ (Rechtsgüterschutz): A German Perspective." Liberal Criminal Theory: Essays for Andreas von Hirsch, edited by Simester, Andrew Perry, Antje Du Bois-Pedain, and Ulfrid Neumann. Bloomsbury: Bloomsbury Publishing
Hosseini, Seyyed Mohammad. 1389 Sh. “Rābiṭi mafhūm sharʿī gunāh wa mafhūm ḥuqūqī jurm wa nisbat taḥrīm wa tajrīm dar ʿulūm jināyī.” In Majmūʿi maqālāt dar tajlīl az ustād dr. Mohammad Ashouri. Tehran: Samt.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan, al-. 1416 AH. Wasāʾil al-Shīʿa. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.
Ibn al-ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. 1427 AH. Maqāṣid al-sharīʿa al-Islāmī. Cairo: Dar al-Islam.
Ibn al-Manẓūr, Muḥammad b. al-Mukarram. 1408 AH. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.
Ibn Idrīs al-Ḥillī, Muḥammad b. al-Manṣūr. 1410 AH. Al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwā. Qom: Islamic Publications affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom.
Ibn Qudāma, ʿAbd Allāh b. Aḥmad. 1409 AH. Al-Mughnī. Beirut: Dar Kitab al-ʿArabi.
Ingraham, Bartpm L. 1979. Political Crime in Europe. California: University of California Press.
ʿIrāqī, Āqā Ḍiyāʾ al-Dīn, al-. 1414 AH. Sharḥ tabṣirat al-mutaʿallimīn (kitāb al-qaḍāʾ). Edited by Shaykh Muhammad Hassun. Qom: Islamic Publishing Institute.
Iṣfahānī, al-Ḥusayn b. Muḥammad, al-. 1392 AH. Mufradāt alfāẓ al-Qurʾān. Translated into Persian by Gholamreza Khosravi. Tehran: Mortazavi Publications.
Iṣfahānī, Muḥammad Ḥusayn, al-. 1409 AH. Al-Ijāra. Qom: Islamic Publication Institute.
Jareborg, Nils. 1984. Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). Ohio State Journal of Criminal Law, no. 2: 521.
Jawharī, Ismāʿīl b. Ḥammād. 1404 AH. Ṣiḥāḥ al-lugha. Beirut: Dar al-ʿIlm.
Jazīrī, ʿAbd al-Raḥmān, al-. 1406 AH. Al-Fiqh ʿalā l-madhāhib al-arbaʿa. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.
Jescheck, Hans-Heinrich and Thomas Weigend. 1996. Lehrbuch des strafrechts, Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot.
Kāsānī, ʿAlāʾ al-Dīn, al-. 1327 AH. Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ fī tartīb al-sharāʾiʿ. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Kāshif al-Ghiṭāʾ, Shaykh Jaʿfar. n.d. Kashf al-ghiṭāʾ ʿan mubhamāt sharīʿāt al-gharrāʾ. Isfahan: Mahdavi Publications.
Katouzian, Nasser. 1377 Sh. Falsafi ḥuqūq. Tehran: Shirkat Sahami Intishar.
Katouzian, Nasser. 1378 Sh. Ḥuqūq madanī aʿmāl ḥuqūqī. Tehran: Shirkat Sahami Intishar.
Kaynia, Mahdi. 1370 Sh. Mabānī jurmshināsī. Tehran: University of Tehran.
Khoei, al-Sayyid Abu al-Qasim, al-. 1396 AH. Mabānī takmilat al-minhāj. Najaf: Matbaʿa al-Adab.
Khomeini, Sayyed Ruhollah. 1386 Sh. Ṣaḥīfi Imām. Tehran: Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeini.
Khomeini, Sayyed Ruhollah. 1421 AH. Kitāb al-bayʿ. Qom: Islamic Publication Institute.
Khwānsārī, Sayyid Aḥmad. 1355 AH. Jāmiʿ al-madārik. Tehran: Maktabat al-Saduq.
Lārī, Sayyid ʿAbd al-Ḥusayn. 1318 AH. Al-Taʿlīqa ʿalā l-makāsib. Qom: Muʾassasat al-Maʿarif al-Islamiyya.
Mackie, John L. 1982. "Morality and the Retributive Emotions." Criminal Justice Ethics 1, no. 1: 3-10.
Majlisī, Muḥammad Ṣāliḥ, al-. 1404 AH. Mirʾāt al-ʿuqūl fī sharḥ akhbār al-rasūl. Qom: al-Maktabat al-Islamiyya.
Makarem Shirazi, Nasser. 1422 AH. Buḥūth fiqhiyya hāmma. Qom: Madrasat al-Imam ʿAlī b. Abī Ṭālib.
Māwardī, Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad. 1406 AH. Aḥkām al-sulṭāniyya wa-wilāyāt al-dīniyya. Qom: Islamic Propagation Office.
Māzandarānī, Mawlā Muḥammad Ṣāliḥ b. Aḥmad, al-. 1382 AH. Sharḥ al-kāfī. Edited by Abolhasan Shaʿrani. Tehran: al-Maktabat al-Islamiyya.
Moeini Alamdari, Jahangir. 1377 Sh. “Rābiṭi-yi maṣlaḥat ʿumūmī wa āzādī fardī.” Ḥuqūq quarterly 44, no. 816 (summer): 151-73.
Montazeri, Hossein-Ali. 1409 AH. Dirāsāt fī wilāyat al-faqīh. Qom: al-Markaz al-ʿAlamī li-l-Dirasat al-Islamiyya.
Motahhari, Morteza. 1358 Sh. Niẓām ḥuqūq zan dar Islam. Tehran: Sadra.
Mousavi Golpayegani, Seyyed Mohammad Reza. 1412 AH. Al-Durr al-manḍūd fī aḥkām al-ḥudūd. Qom: Dar al-Qurʾan al-Karim.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad, al-. 1410 AH. Al-Muqniʿa. Qom: Islamic Publishing Institute affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom.
Muḥaqqiq al-Ardabīlī, Mawlā Aḥmad, al-. n.d. Zubdat al-bayān fī aḥkām al-Qurʾān. Tehran: Al-Maktabat al-Murtadawiyya.
Muttaqī al-Hindī, ʿAlī b. Ḥisām al-Dīn, al-. 1409 AH. Kanz al-ʿummāl. Beirut: Muʾassasat al-Risala.
Nadawī, ʿAlī Aḥmad, al-. 1425 AH. Al-Qawāʿid al-fiqhiyya, mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsa muʾallafātihā, adillatuhā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā. Damascus: Dar al-Qalam.
Najafī, Muḥammad Ḥasan, al-. 1402 AH. Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām. Beirut|: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.
Nobahar, Rahim. 1389 Sh. Aṣl qaḍāʾī būdan mujāzāt-hā, taḥlīl fiqhī ḥaqq bar muḥākimi-yi ʿādilāni. Tehran: Shahr Danish.
Packer, Herbert. 1986. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford, CA: Stanford University Press.
Qāḍī Abī Yaʿlā, Muḥammad b. al-Ḥusayn. 1414 AH. Al-Aḥkām al-sulṭāniyya. Beirut: Dar al-Fikr.
Qalqashandī, Aḥmad b. ʿAlī, al-. 1427 AH. Maʾthar al-ināfa fī maʿālim al-khilāfa. Beirut: ʿAlam al-Kutub.
Qarāfī, Aḥmad b. Idrīs, al-. n.d. Al-Furūq. Beirut: Dar al-Maʿrifa.
Safi Golpayegani, Lotfollah. 1404 AH. Al-Taʿzīr anwāʿuh wa-mulḥaqātuh. Qom: Islamic Publishing Institute.
Shahīd al-Awwal, Muḥammad b. Makkī, al-. n.d. Al-Qawāʿid wa-l-fawāʾid. Edited by Abdolhadi Hakim. Qom: Maktabat al-Mufid.
Shahid, Mehdi. 1381 Sh. Ḥuqūq madanī 3 (taʿahhudāt). Tehran: Majd.
Shamseddine, Mohammad Mahdi. 1412 AH. Niẓām al-ḥukm wa-l-idāra fī l-Islām. Qom: Dar al-Thiqafa li-l-Tibaʿa wa-l-Nashr.
Shāṭibī, Abū Isḥāq, al-. 1415 AH. Al-Iʿtiṣām. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Shāṭibī, Ibrāhīm b. Isḥāq, al-. 1423 AH. Al-Muwāfiqāt fī uṣūl al-sharīʿa. Beirut: Dar al-Kitab al-ʿArabi.
Shawkānī, Muḥammad b. ʿAlī, al-. 1419 AH. Irshād al-fuḥūl ilā taḥqīq al-ḥaqq min ʿilm al-uṣūl. Beirut: Dar al-Fikr.
Shaykh al-Bahāʾī, Bahāʾ al-Dīn Muḥammad b. al-Ḥusayn, al-. n.d. Jāmiʿ ʿAbbāsī. Tehran: Farahani Publications.
Shaykh al-Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan, al-. n.d. Al-Mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya. Qom: al-Maktabat al-Murtadawiyya li-Ihyaʾ al-Athar al-Jaʿfariyya.
Shirwānī, ʿAbd al-Ḥamīd and Aḥmad b. al-Qāsim al-ʿIbādī. n.d. Ḥawāshī l-Shirwānī wa-l-ʿIbādī. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.
Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. 1417 AH. Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān. Qom: Islamic Publication Office of the Society of Seminary Teachers of Qom.
Vakilzadeh, Rahim. 1381 Sh. Maṣlaḥat wa jāygāh ān dar ḥuqūq Islām. Tabriz: University of Tabriz.
Waḥīd al-Bihbahānī, Muḥammad Bāqir b. Muḥammad Akmal, al-. 1424 AH. Maṣābīḥ al-ẓulām. Qom: Muʾassasat al-ʿAllama al-Mujaddid al-Wahid al-Bihbahani.
White, Rob, Fiona Haines, Lauren Eisler. 1381 Sh. Darāmadī bar jurm wa jurmshināsī. Translated by Mir Ruhollah Seddigh Bathaee Asl. Tehran: Dadgostar Publications.
Zayʿalī, Jalāl al-Dīn Abū Muḥammad, al-. 1418 AH. Naṣb al-rāya li-aḥādīth al-hidāya. Beirut: Muʾassasat al-Rayyan li-l-Tibaʿa wa-l-Nashr.
Zaydān, ʿAbd al-Karīm, al-. 1410 AH. Al-Madkhal li-dirāsat al-sharīʿat al-Islāmiyya. Beirut: Muʾassasat al-Risala.
Zuḥaylī, Wahba. 1406 AH. Al-Fiqh al-Islāmī wa-adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr.