Silence in Practical Shiite Mysticism

Document Type : Research Paper

Authors

1 Assistant professor, Department of Philosophy of Religion, Religions, and Mysticism, College of Farabi, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Abrahamic Religions, Faculty of Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

10.22034/jid.2024.303690.2256

Abstract

Modern individuals find themselves amidst a cacophony of physical and mental disturbances and demands. Our remarkable technologies, while awe-inspiring, often encroach upon the sanctuary of silence. Media serves as a conduit for these disturbances, infiltrating our innermost selves with tumultuous noise. These disruptions transcend mere auditory stimuli, penetrating our minds and inundating them with a relentless stream of entertainment clamor. With each passing hour and day, the uproar of sensational music and mindless entertainment grows, devoid of any true catharsis, only fostering emotional detachment. These distractions infiltrate our ears, seeping into our imagination, knowledge, and emotions, disrupting the very core of our desires and pursuits. Their singular objective? To thwart our journey towards silence. Yet, amidst these upheavals lies the root cause of human suffering and the principal barrier between the human soul and its divine origin. In light of this reality, what steps should be taken?

Keywords

Main Subjects


Abū al-ʿAzm, ʿAbd al-Ghanī Aḥmad. 2013. Muʿjam al-ghanī al-zāhir. Rabat: al-Ghani Institute.
Abū Naṣr al-Sarrāj, ʿAbd Allāh b. ʿAlī. 1382 Sh. Al-Lumaʿ. Translated by Mahdi Mahabbati. Tehran: Asatir.
Abū Ṭālib al-Makkī, Muḥammad b. ʿAlī. n.d. Qūt al-qulūb. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Aflaki, Shams al-Din. 1959. Manāqib al-ʿārifīn. Edited by Tahsin Yazichi. Ankara: Turkish Historical Society.
Anis, Ibrahim. 1410 AH. Al-Muʿjam al-wasīṭ. Beirut: Dār al-Amwāj.
Ansari, Mohammad Ali. 1415 AH. Al-Mawsūʿat al-fiqhiyyat al-muyassara. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī.
Atabaki, Parviz. 1380 Sh. Farhang-i jāmiʿ-i kārburdī-yi Farzān. Tehran: Farzan Rooz.
ʿAṭṭār al-Nīshābūrī, Farīd al-Dīn al-. 1338 Sh. Asrārnāma. Edited by Seyyed Sadegh Goharin. Tehran: n.p.
ʿAṭṭār al-Nīshābūrī, Farīd al-Dīn al-. 1346 Sh. Tadhkirat al-awliyāʾ. Edited by Mohammad Estelami. Tehran: n.p.
ʿAṭṭār al-Nīshābūrī, Farīd al-Dīn al-. 1370 Sh. Muṣībatnāma. Edited by Abdolvahhab Nourani Vesal. Tehran: Zovvar.
Azarnoosh, Azartash. 1393 Sh. Farhang-i muʿāṣir-i ʿArabi-Farsi. Tehran: Ney.
Daylamī, al-Ḥusayn b. Muḥammad al-. 1367 Sh. Aʿlām al-dīn fī ṣifāt al-muʾminīn. Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth.
Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar. 1364 Sh. Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-mushtahar bi-l-tafsīr al-kabīr wa-mafātīḥ al-ghayb. Qom: Dar al-Fikr.
Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar. 1420 AH. Al-Maḥṣūl. Beirut: al-Maktabat al-ʿAṣriyya.
Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad al-. 1364 Sh. Kīmiyāyi saʿādat. Edited by Hossein Khadivjam. Tehran: Elmi va Farhangi.
Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad al-. 1380 Sh. Kīmiyāyi saʿādat. Edited by Hossein Khadivjam. Tehran: Elmi va Farhangi.
Ḥaqīqat, ʿAbd al-Rafīʿ. 1369 Sh. Sulṭān al-ʿārifīn Bāyazīd Basṭāmī. Tehran: Bahjat.
Hujwīrī, Abū al-Ḥasan al-. 1381 Sh. Kashf al-maḥjūb (guzīdih). Edited by Reynold Nicholson. Tehran: Hermes.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. 1412 AH. Wasāʾil al-Shīʿa. Qom: Muʾassasa Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth.
Ibn al-ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. 1367 Sh. Rasāʾil Ibn ʿArabī. Edited by Najib Mayel Heravi. Tehran: Mowla.
Ibn al-ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. 1972. Futūḥāt Makkiyya. Cairo: Maktabat al-ʿArabiyya.
Ibn al-Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram. 1988. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Ibn al-Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram. n.d. Lisān al-ʿArab. Cairo: Dār al-Maʿārif.
Ibn ʿAṭāʾ Allāh al-Iskandarī, Aḥmad b. Muḥammad. 1423 AH. ʿUnwān al-tawfīq fī ādāb al-ṭarīq ḍimn al-majmūʿat al-ṣughrā al-fawāʾid al-kubrā. Aleppo: Dār al-Ghazālī.
Ibn Bābawayh, Muḥammad b. ʿAlī. 1406 AH. Man lā yaḥduruh al-faqīh. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt.
Jubran, Masoud. 1992. Al-Rāʾid. Beirut: Dār al-ʿIlm li-l-Malāʾīn.
Karājakī, Muḥammad b. ʿAlī al-. 1405 AH. Kanz al-fawāʾid. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ.
Khidr, Muhammad and Muhammad Zaki. 1426 AH. Muʿjam kalimāt al-Qurʾān al-karīm. N.p.: al-Maktabat al-Shāmila al-Dhahabiyya.
Kirmānī, Awḥad al-Dīn al-. 1374 Sh. Dīwān-i ashʿār. Edited by Ahmad Soheili. Tehran: Pazhang.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. 1365 Sh. Kāfī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. 1403 AH. Biḥār al-anwār. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Makarem Shirazi, Nasser. 1367 Sh. Tafsīr-i numūnih. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya.
Moein, Mohammad. 1360 Sh. Farhang Fārsī. Vol. 1. Tehran: Amir Kabir.
Mukhtār ʿUmar, Aḥmad al-. 1429 AH. Muʿjam al-lughat al-ʿArabiyyat al-Muʿāṣira. Cairo: ʿĀlam al-Kutub.
Muqrī al-Fayyūmī, Aḥmad al-. 1405 AH. Al-Miṣbāḥ al-munīr. Qom: Dār al-Hijra.
Najm al-Rāzī, ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad. 1379 Sh. Mirṣād al-ʿibād. Edited by Mohammad Amin Riahi. Tehran: Elmi va Farhangi.
Narāqī, Muḥammad Mahdī al-. 1372 Sh. Guzīdih-yi jāmiʿ al-saʿādāt. Tehran: Hekmat.
Narāqī, Muḥammad Mahdī al-. n.d. Jāmiʿ al-saʿādāt. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt.
Nūrī, al-Ḥusayn b. Muḥammad Taqī al-. 1408 AH. Mustadrak al-wasāʾil. Beirut: Muʾassasa Al al-Bayt li-Ihyaʾ al-Turath.
Qushayrī, ʿAbd al-Karīm b. Hawāzin al-. 1379 Sh. Tarjumih-yi risālih-yi Qushayriyya. Translated by Abū ʿAlī al-Ḥasan b. Aḥmad al-ʿUthmānī. Edited by Badiozzaman Forouzanfar. Tehran: Elmi va Farhangi.
Saeedi, Golbaba. 1383 Sh. Farhang-i iṣṭilāḥāt-i Ibn ʿArabī. Tehran: Shafīʿī.
Sāmarrāʾī, Qāsim. 2008. Arbaʿ rasāʾil fī al-taṣawwuf li-Abī al-Qāsim al-Qushayrī. Iraq: Dār al-Warrāq.
Sanāʾī Ghaznawī, Abū al-Majd Majdūd b. Ādam. 1341 Sh. Dīwān Ḥakīm Sanāʾī. Edited by Mohammad Taghi Modarres Razavi. Tehran: Ibn Sina.
Shafiei Kadkani, Mohammad-Reza. 1388 Sh. Daftar-i rawshanāʾī az mīrās-i ʿirfānī-yi Bāyazīd Basṭāmī. Tehran: Sokhan.
Stace, Walter Terence. 1376 Sh. ʿIrfān va falsafih. Translated by Bahaeddin Khorramshahi. Tehran: Soroush.
Suhrawardī, Shahāb al-Dīn al-. 1366 Sh. Mūnis al-ʿushshāq. Edited by Najib Mayel Heravi. Tehran: Mowla.
Tabatabaʾi, Sayyid Muhammad Husayn. 1378 Sh. Tafsīr al-mīzān (tarjumih). Qom: Society of Seminary Teachers.
Tamīmī al-Āmidī, ʿAbd al-Wāḥid b. Muḥammad al-. 1410 AH. Ghurar al-ḥikam wa-durar al-kilam. Qom: Dār al-Kitāb al-Islāmī.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. 1364 Sh. Tahdhīb al-aḥkām. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya.
Wali, Shah Nimatullah. 1311 AH. Rasāʾil Shah Nimatullah Wali. Tehran: Vahid and Armaghan.
Zakavati Gharagozlu, Alireza. 1390 Sh. Bāzshināsī va naqd-i taṣavvuf. Tehran: Sokhan.