نقش نماز جمعه در وحدت و توسعه پایدار جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی، بم

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

توسعه علم، فرهنگ، اقتصاد و دیگر امور هر جامعه به تعاون و بهره‌گیری از تمام توان نیروهای انسانی آن جامعه وابسته است. از این‌رو دین اسلام با نگاه ویژه‌ای که به تعاون و مشارکت اجتماعی و در امتداد آن توسعه داشته است، آدابی را به منظور همدلی و همسوسازی افکار و حضور فعال مسلمانان در مجامع اجتماعی طراحی کرده است. یکی از برنامه‌های ویژۀ این آیین آسمانی برای تحقق وحدت اجتماعی، فریضه عبادی ـ سیاسی «نماز جمعه» است؛ فریضه‌ای که بیانگر روح تعاون و موجب تحکیم ارتباطات است و قابلیت آن را دارد که مجموعۀ امت اسلامی را همچون دانه‌های تسبیح به یکدیگر پیوند دهد و موجبات ترقی و پیشرفت آنها را فراهم آورد. این جستار با هدف معرفت‌افزایی درباره تأثیرات اجتماعی نماز جمعه و اعتلای روزافزون فرهنگِ بهره‌وری بایسته از برکات این فریضه الاهی، در صدد پاسخ به این پرسش اصلی برآمده است که: نمازجمعه چه نقشی در ایجاد وحدت و توسعه پایدار جامعه اسلامی ایفا می‌کند؟ روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی و تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Friday Prayer in the Muslims’ Unity and Sustainable Development of Islamic World

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Riyahi 1
 • sayyed reza mosavi 2
1 Lecturer, Faculty of Maaref, Higher Education Center, Bam
2 Assistant Profeesor, Faculty of Maaref, Azad University of Baft, (Correspondent Author)
چکیده [English]

Abstract
The development of science, culture, economics and other matters of any community depend on the cooperation and utilizing the full potential of its human resources. Hence Islam has a special look towards cooperation and community involvement and development and has designed manners to sympathy of thoughts and Muslims’ active present in social assemblies. Friday Prayer is one the special plots in Islam for fulfilling social unity. It is a ritual that indicates cooperation and causes consolidate of communications. It also has the ability to unite Islamic Ummah like rosary beans and results in their progress and development. This paper aims at increasing insight and knowledge about social impacts of Friday Prayer and Increasing improvement of this ritual. It attempts to answer this main question: what role does Friday prayer does have in unity and development of an Islamic society? The method in this article is descriptive - analytical, and method of data collection is librarical.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Friday Prayer
 • Society
 • Unity
 • Islam

عنوان مقاله [العربیة]

دور صلاة الجمعة فی وحدة العالم الإسلامی والتنمیة المستدامة

چکیده [العربیة]

ملخص البحثتطویر العلوم و الثقافة و الاقتصاد و غیرها فی المجتمع تتوقف علی تعاون المجتمع واستخدام جمیع الطاقات البشریة. و الشرع لوجهة نظره الخاصة فی التعاون و المشارکة المجتمعیة و فی طولها التطور، قام بوضع تقالید من أجل التوفیق بین الأفکار و التعاطف و المشارکة الفعالة فی مجتمع المسلمین. و من البرامج المحددة لتحقیق الوحدة الاجتماعیة لهذا الدین الإلهی، هی صلاة الجمعة الدینیة السیاسیة، الفریضة التی تمثل روح التعاون و تعزیز التواصل و لدیها القدرة على جمع الأمة المسلمة کخرز المسبحة و توفیر أساسا للتنمیة و التطور. ثم إن هذه المادة تهدف إلى زیادة المعرفة حول الأثر الاجتماعی لصلاة الجمعة و تعزیز ثقافة تحسین الإنتاجیة من برکات هذه الفریضة الإهیة. فهی لنیل هذا الغرض فی محاولة للإجابة على سؤال رئیسی، ألا و هو: أن ما هو دور صلوة الجمعة فی خلق الوحدة والتنمیة المستدامة فی المجتمع الإسلامی؟ أسلوب البحث فی هذه الدراسة وصفی وتحلیلی، مع جمع المعلومات من المکتبات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • کلمات مفتاحیة: صلوة الجمعة
 • المجتمع
 • الوحدة
 • الإسلام
 • التنمیة
قرآن کریم (1383). ترجمه: حسین انصاریان، قم: انتشارات اسوه.

قرآن کریم (1373). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دار القرآن الکریم.

نهج الفصاحه (1382). تصحیح: ابوالقاسم پاینده، تهران: دنیای دانش، چاپ چهارم.

ابن بابویه (صدوق)، محمد بن‌ علی (1362). صفات الشیعة، تهران: أعلمی.‌

ابن بابویه (صدوق)، محمد بن‌ علی (1378). عیون أخبار الرضا (ع)، تهران: نشر جهان، چاپ اول.

ابن بابویه (صدوق)، محمد بن‌ علی (1385). علل الشرائع، قم: کتاب‌فروشی داوری.

جعفریان، رسول (1379). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حر عاملی، محمد بن ‌حسن (1409). وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع).

راوندی کاشانی، فضل اللّه بن علی (بی‌تا). النوادر (للراوندی)، قم: دار الکتاب.

سریع‌القلم، محمود (1372). عقل و توسعه‌یافتگی، تهران: نشر سفیر.

طبرسی، علی‌ بن‌ حسن (1344). مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، نجف: المکتبة الحیدریة.

طبرسی، فضل‌ بن‌ حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.

طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

عیاشی، محمد بن ‌مسعود (1380). تفسیر العیاشی، تهران: المطبعة العلمیة.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، چاپ اول، تهران، دار الکتاب الاسلامیة.

متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام‌ الدین (1419). کنز العمّال، بیروت: دار الکتب العلمیة.

مغربی (ابن حیون)، نعمان بن محمد (1385). دعائم الاسلام، قم: مؤسسة آل البیت (ع).