پژوهشنامه مذاهب اسلامی (MAZAHEB) - واژه نامه اختصاصی