پژوهشنامه مذاهب اسلامی (MAZAHEB) - اهداف و چشم انداز