شماره جاری: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399 

5. تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری

10.22034/jid.2021.59765.1231

مهدی مسعود؛ محمد جاودان؛ محمد حسن نادم؛ محمد غفوری نژاد


11. سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی

10.22034/jid.2021.130293.1570

مهری تاجیک کرد؛ سعید رحیمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا الهی‌منش


16. ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج

10.22034/jid.2021.187825.1850

مطهره زاهدی فر؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی


ابر واژگان