پژوهشنامه مذاهب اسلامی (MAZAHEB) - فرایند پذیرش مقالات