نویسنده = علی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تساهل و تسامح دینی در مثنوی‌های عطار

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 123-152

10.22034/jid.2021.128674.1562

حسین جبارپور؛ علی حیدری؛ قاسم صحرایی