اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر علی اله‌بداشتی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اله‌بداشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دکتر محمد رسول آهنگران

فقه و اصول استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر عین‌الله خادمی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.

e_khademiymail.com

دکتر مهدی فرمانیان

مذاهب اسلامی دانشیار،گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

m.farmanianurd.ac.ir

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

shariaturd.ac.ir

دکتر محمد حسن نادم

شیعه شناسی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

nadem185yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Pierre Lory

مطالعات اسلامی استاد، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه سوربن، فرانسه.

pierre.loryephe.psl.eu

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com