اهداف و چشم انداز

 پژوهشنامه مذاهب اسلامی از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه بدیعی در زمینه‌های تخصصی مذاهب اسلامی مطرح شده باشد؛ 

  • مذاهب کلامی اسلام، اعم از مذاهب کلامی شیعی و سنی
  • مذاهب فقهی اسلامی، اعم از فرق اسلامی
  • سلسله‌های تصوف و عرفان
  • مطالعات تطبیقی در عرصه‌های مذکور و نظریات تحلیلی در این زمینه
  • وسایر موضوعات مرتبط