تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی , مشهد,ایران

2 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

3 دانش آموخته سطح سه جامعه الزهرا

10.22034/jid.2021.173007.1782

چکیده

کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقها در عصر حاضر که پول اعتباری، فاقد ارزش است، درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. سوال این خواهد بود که با ایجاد تورم و کاهش ارزش پولی که منجر به افزایش قیمت ها، بدون افزایش قدرت خرید افراد می شود، تکلیف خمس افزوده قیمت کالا چیست؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ی ناشی از تورم را احصاء نموده که عبارتند از: جلوگیری از زیان خمس دهنده، لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن، حفظ سیادت اقتصادی مومنان، جلوگیری از فرار خمسی، صدق ادای دین، اینکه حقیقت اسکناس قدرت خرید است، پولهای اعتباری مثلی است، لزوم قاعده عدل، تاکید عرف بر مدعا، ادله نقلی و اصل استصحاب. برخی قائلند به اینکه ادله نقلی نمی تواند مدعا را ثابت کند، ولی عده ای با استناد به نظر شیخ طوسی، با روایاتی، لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات می کنند. همچنین اصل عملیه ی استصحاب عدم وجوب و وجوب، هردو در محل بحث ثابت است لذا دلیل محکمی نیست ولی اصل برائت را می توان دلیل بر مدعا دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The reasons for the unnecessary khums in rising prices due to the devaluation of money

نویسندگان [English]

  • Ali Baghcheghi 1
  • mahdi shoshtari 2
  • ensieh golpaygany 3
1 Ph.d student ferdowsi university, mashhad,iran
2 assistant professor of shahid mahallati qom
3 msc.jameatozzahra.qom
چکیده [English]

Reduce the value of money and the consequences of a subject community is to follow in the present era, that money, credit or lacks intrinsic value. about the calculation of this important question have different views. The question would be that by creating inflation and devaluation of money that leads to increased prices, increase the purchasing power of the. homework question added to the price of goods? This research method is descriptive-analytical and survey works of the same category of. laws, the lack of necessity of Khums in the height of the priceThe caused by the swelling of the recording of which include: preventing losses what developer, etc. necessary to maintain the value of money in dowry and the likes of it, preserve the Lordship, the economic knowing. avoid escape of khums The apply to a tribute, etc. that the truth of bills, the purchasing power is money, credit is isosceles, etc. necessary rule of justice, focused norm on the claim., the arguments of believers and the principle of things. Some attach to the evidence the believers can't claim to prove, but some citing the opinion of Sheikh Toosi, traditions, etc., if necessary, offset the reduction of the value of money to prove. Also, the principle of speaking the favor of God and God. both in the place of the discussion is fixed, therefore, because of the strong, but the principle of the presumption of innocence can be because the claim knew

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Khums"
  • "inflation"
  • "devaluation of money "
  • "in rising prices "
  • "the purchasing power "