اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر علی اله‌بداشتی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اله‌بداشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دکتر محمد رسول آهنگران

فقه و اصول استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر عین‌الله خادمی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.

e_khademiymail.com

دکتر مهدی فرمانیان

مذاهب اسلامی دانشیار،گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

m.farmanianurd.ac.ir

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

shariaturd.ac.ir

دکتر محمد حسن نادم

شیعه شناسی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

nadem185yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mustafa Ceric

مطالعات اسلامی استاد، رئیس کنگره جهانی بوسنیایی.

www.rfp.org/leadership_member/dr-mustafa-ceric/
cericmustafagmail.com

Sajjad Rizvi

مطالعات اسلامی و تاریخ فکر اسلامی استاد، مؤسسه مطالعات عربی و اسلامی، دانشگاه اکستر، اکستر، انگلستان.

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/staff/rizvi/
s.h.rizviexeter.ac.uk

h-index: 7  

Pierre Lory

مطالعات اسلامی استاد، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه سوربن، فرانسه.

pierre.loryephe.psl.eu

Liyakat Takim

مطالعات اسلامی استاد، مطالعات دینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه مک مستر، کانادا.

www.ltakim.com/
ltakimmcmaster.ca

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com