نویسنده = ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی
بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 403-426

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فرزانه مجیدپور