نویسنده = رحمان بوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/jid.2021.90412.1393

علیرضا کدخدایی؛ رحمان بوالحسنی


2. تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

رحمان بوالحسنی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ وحید مرادی