نویسنده = زهرا ابن علی
خالدین در جهنم از دیدگاه اشاعره

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 65-82

10.22034/jid.2024.160219.1716

زهرا ابن علی؛ مهدی فرمانیان


نسبت علم اخلاق با علم عرفان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 57-68

محمد (جلال الدین) ملکی؛ زهرا ابن علی؛ زهرا کلهر