نویسنده = محمد (جلال الدین) ملکی
نقد معناشناختی و وجودشناختی دیدگاه فخر رازی در صفات ذاتی خدا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 83-111

10.22034/jid.2023.236650.2046

رضا نصرتی مومیوندی؛ محمد (جلال الدین) ملکی؛ حسن رمضانی


حدوث یا قِدم نفس: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه سهروردی و ابن‌کمّونه

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 403-429

10.22034/jid.2022.291762.2227

محمد (جلال الدین) ملکی؛ فاطمه اکبرزاده نجار


نسبت علم اخلاق با علم عرفان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 57-68

محمد (جلال الدین) ملکی؛ زهرا ابن علی؛ زهرا کلهر