نویسنده = سید جعفر صادقی فدکی
صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 435-460

10.22034/jid.2022.136688.1589

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی