کلیدواژه‌ها = ارکان اعمال حقوقی
مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 523-566

10.22034/jid.2023.338064.2333

مهرداد سعیدی؛ سعید ابراهیمی؛ محمدمهدی زارعی