تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) پژوهشگاه قرآن و حدیث؛ دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث.

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقر العلوم

چکیده


مطرح شدن امامت در ادیان ابراهیمی موجب شده است روبین با استناد به وصایت، منشأ مرجعیت علمی پیامبر (ص) و ائمه (ع) را در منابع یهودی- مسیحی بداند. وی در امامت وصایتی، با طرح نظریه خلقت نوری، ادعا کرده است که اعتقاد شیعه به خلقت نوری از عقیده عرب جاهلی (وراثتی بودن ویژگی‌های فیزیکی) نشئت گرفته است و شیعیان برای اثبات انحصار جانشینی پیامبر (ص) در حضرت علی (ع)، به خلقت نوری به عنوان میراثی معنوی استدلال کرده‌اند. وی همچنین با طرح نظریه وصیت نوری مدعی شده است انتقال وصیت از طریق پیامبران بنی‌اسرائیل به حضرت محمد (ص)، نشئت گرفتن مرجعیت علمی ایشان و ائمه شیعه، از میراث کهن پیامبران یهودی- مسیحی را نشان می‌دهد. اما با بررسی ادله نقلی امامت به این حقیقت رهنمون می‌شویم که شیعیان بدون استناد به روایات خلقت نوری، تنها نص را کاشف از امامت ائمه دانسته، معتقدند خلقت نوری از فضائل منحصر به فرد امامان به شمار می‌آید. همچنان که از مجموع آیات و روایاتِ وصایت دانسته می‌شود وصیت، صرفاً نشانه‌ای بر وصایت و جانشینی اوصیا از پیامبران بوده است و دلیلی بر مرجعیت علمی ایشان به شمار نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uri Rubin's Exposition of the Shia's Theory of Appointment Imamate: A Critical Examination

نویسندگان [English]

  • Seyyed Rasool hashemi 1
  • seyyed mahmood Musavi 2
1 Researcher, Faculty of Ahl –olBeit Kalam, Institute of Quran and Hadith; Ph.D Candidate in Imamiyye Kalam, University of Quran and Hadith
2 Associate Professor, Department of Philosophy and Theology, University of Baqir al-uloom
چکیده [English]

The issue of imamate in Abrahamic faiths led Uri Rubin to regard the authentic knowledge of holy Prophet and Imams as originated from Judeo-Christian sources. Referring to the light creation in imamate through vesāya, Rubin claims that the Shiʿite belief in light creation stems from the beliefs of pre-Islamic jaheliya (age of ignorance) Arabs (enjoying physical characteristics by inheritance) and thus the Shiite scholars proved the immediate succession of Imam Ali as spiritual heritage. Rubin also suggested the theory of the light vesāya on basis of which he claimed that transition of vesāya from Israelite prophets to the Prophet of Islam and Shiite Imams showed that their authentic knowledge originated from the old heritage of Judeo-Christian prophets. Reflecting on the revealed reasons for imamate provides us with the idea that regardless of the hadiths related to the creation out of preexistent light Shiite support the doctrine of Imamate on the basis of explicit revealed text and hold that being created of light is the unique virtues of holy Imams. It is also clearly inferred from holy verses and hadiths that vasiyya is just an evidence for succession of awsiyāʾ (the Appointed to succeed) to the prophet not as a reason for authentic knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uri Rubin
  • Imamate
  • Shīʿism
  • appointment (vesāya)
  • creation out of pre-existent light
  • Judaization
قرآن کریم.
ابن قولویه، ابوالقاسم (1356). کامل الزیارات، نجف اشرف: دار المرتضویه.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1405). لسان العرب، قم: ادب الحوزة.
برقی، احمد بن محمد بن خالد‌ (1371). المحاسن، قم: دارالکتب الاسلامیة.
حلی، حسن بن سلیمان بن محمد (1421). مختصر البصائر، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلی، سدیدالدین حسن بن یوسف (1378). کشف المراد، قم: دار الفکر.
صدر، سید محمدباقر (1429). بحوث فی شرح عروة الوثقی، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید.
صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1385). علل الشرائع، قم: کتاب‌فروشی داوری.
ـــــــــ (1371). الاعتقادات، تهران: انتشارات اسلامیه.
ـــــــــ (1362). خصال، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـــــــــ (1376). امالی، تهران: کتابچی.
ـــــــــ (1395). کمال الدین، تهران: اسلامیه.
ـــــــــ (1403). معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
صفار، محمد حسن (1404). بصائر الدرجات، قم: مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی.
طوسی، محمد بن حسن (1376). أمالی، تهران: کتابچی.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتاب الاسلامیه.
کلینی، محمد بن یعقوب (1429). الکافی، قم: انتشارات دارالحدیث.
فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله بن محمد حلّی سُیوُری (1412). الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، بی‌جا: مجمع البحوث الاسلامیه.
فیومی، احمد بن محمد (1430). مصباح المنیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نعمانی محمّد بن ابراهیم بن جعفر (1397). الغیبة، تهران: نشر صدوق.
مجلسی، محمدباقر (1403). بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـــــــــ (1404). مرآة العقول، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر.
مسعودی، علی بن حسین (1404). اثبات الوصیة، قم: مکتبة المرتضویه.
طبرسی، احمد بن علی (1403). الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضی.
نرم‌افزار معجم فقه الجواهر، قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی.
http://www.urirubin.com/
Uri rubin (2008). Shi'ism, London and New york: Routledge