وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استاد فلسفه و عرفان اسلامی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

4 سطح چهار حوزه علمیه قم، قم، ایران

چکیده

گرچه مفهوم «وجود» معلوم، و حقیقت آن واحد است، اما دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح شده است. نگاه ابن‌عربی به مسئلهٔ وجود از جایگاه متفاوت و ویژه‌ای برخوردار است. وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی با مسئلهٔ بنیادی دیگری تحت عنوان «وحدت شخصیه وجود» گره خورده، که بدون فهم آن، دست‌یابی به نظام هستی‌شناسانهٔ این عارف بزرگ دشوار می‌شود. لذا کوشیده‌ایم با تکیه بر دو کتاب مهم ابن‌عربی، فتوحات و فصوص، مستقیماً نظر او را دربارهٔ وجود جویا شویم. از نظر ابن‌عربی، در عالم یک وجود واحد موجود است و آن حق متعال است و باقی موجودات، به یک تعبیر تجلیات و ظهورات و به تعبیری دیگر، اسما و صفات خدا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology in Ibn Arabi School

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Hanifniya 1
  • Ali Afzali 2
  • Yusof Qazbani 3
  • Rasul Mazrai 4
1 PhD Student in Islamic Sufism and Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Professor of Islamic Philosophy and Mysticism, Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sufism and Islamic Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
4 Level Four of Seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

Although the concept of "being" is known, and its nature is the same, there are different views on it. Ibn Arabi's view on the issue has a different and special place. Ontology in his school is tied to another fundamental issue called the "personal unity of being", without understanding which, it is difficult to achieve the ontological system of this great mystic. Therefore, we have tried to seek his opinion about "being" directly by relying on his two important books, Fotuhat and Fosus. According to Ibn Arabi, there is a single being in the universe, and that is the Almighty, and the rest of the beings are manifestations, or in other words, the names and attributes of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • personal unity of being
  • Ibn Arabi
  • Right
  • names and attributes
قرآن کریم.
ابن عربی، محیی الدین (بی‌تا). الفتوحات المکیة، بیروت: دار صادر.
ابن‌عربی، محیی‌الدین (1370). فصوص الحکم، تهران: الزهراء h، چاپ دوم.
ابن‌عربی، محیی‌الدین محمد (1386). فصوص الحکم، ترجمه: محمد خواجوی، تهران: مولا.
امینی‌نژاد، علی (1392). مبانی عرفان اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
جامی، عبد الرحمن (1383). اشعة اللمعات، تحقیق: هادی رستگار، قم: بوستان کتاب.
حسن‌زاده آملی، حسن (1378). ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1395). ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر، چاپ هجدهم.
قیصری رومی، محمد داوود (1375). شرح فصوص الحکم، به کوشش: سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج13.
معلمی، حسن (1388). عرفان نظری، قم: هاجر.
یزدان‌پناه، سید یدالله (1393). مبانی و اصول عرفان نظری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.