اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب و رئیس دانشگاه مذاهب- شعبه بندرعباس

10.22034/jid.2021.174693.1792

چکیده

شهرت روایی از جمله مباحث مطرح در علم اصول است و اصولیان شهرت روایی را گاهی به معنای کثرت راوی و گاهی به معنای کثرت نقل تعریف کرده‌اند بنابر یک تعریف شهرت روایی یعنی حدیثی که راویان زیادی آن را نقل کنند بطوری که تعداد آن‌ها به حد تواتر نرسد و این امر سبب شهرت روایت می‌گردد. در منابع اهل سنت عنوان شهرت روایی یافت نشد و بجای آن اصطلاح خبر مشهور کاربرد دارد که مترادف با شهرت روایی است. برای آگاهی از جایگاه شهرت روایی و کاربرد آن میان مذاهب اسلامی تحقیقی با روش کتابخانه‌ای مبتنی بر توصیف و تحلیل صورت پذیرفت که مشخص گردید به اتفاق فقهای مذاهب شهرت روایی از مرجحات تعارض اخبار است. از منظر اکثر فقهای اهل سنت خبر مشهور مفید علم طمانینه است و کاربرد آن علاوه بر ترجیح در تعارض اخبار، در تعارض اخبار با قیاس، نسخ و تخصیص با اختلافاتی ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The prestige and value of the reputation of narration from the perspective of Imams and Sunnis and its application

نویسندگان [English]

  • fariba Fahamy 1
  • mohammad rasool ahangaran 2
  • Abdolsamad aliabadi 3
1 دانشجو
2 dd
3 عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب و رئیس دانشگاه مذاهب- شعبه بندرعباس
چکیده [English]

The reputation of narration is one of the topics in the science of principles and the fundamentalists have sometimes defined the reputation of fatwas as meaning the multiplicity of narrators and sometimes they have defined the meaning of multiplicity of narrations according to a definition of multiplicity of narrators. It does not reach the frequency limit and this causes the narration to become famous. Rational and narrative arguments are also based on its authority. In order to know the status of narrative fame and its function among Islamic religions, a study was conducted using a library method based on description and analysis. In Sunni sources, the title of narrative fame was not found, and instead the term popular news is used, which has the same meaning as the fame of Imami narration. From the point of view of most Sunni jurists, the famous news is useful science, calm science or theoretical science. Its use is also mentioned in news conflict, news conflict by analogy, in copying and allocation with differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative reputation
  • famous news
  • Imami
  • Sunni
  • Application