بررسی ارزش‌شناسانه پدیده کرامت در عرفان و فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان و عرفان تطبیقی. دانشکده الهیات دانشگاه تهران. تهران.

2 گروه ادیان و عرفان تطبیقی. دانشکده الهیات . دانشگاه تهران . تهران.

3 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی. دانشکده الهیات دانشگاه تهران. تهران

10.22034/jid.2021.74982.1314

چکیده

معرفتی یا اقناعی بودن کرامات اولیاء، مسئله‌ای است که معرفت بدان، بسیاری از مشکلات فراروی عرفان عملی را سامان می‌دهد. فروکاستن شناخت عارف به دارنده‌ی کرامات، به عرفان آسیب رسانده و دامان معرفت را به نقل کرامات فروکاسته است. بررسی ارزش‌شناسانه کرامات در دوره‌های نخستین عرفان اسلامی، عدم تلازم میان معرفت الهی و صدور کرامت، نبود جایگاهی در ساحت زیرین دین برای کرامات، نوع نگرش صوفیان نامدار به کرامات به عنوان حجاب راه، نگاه طنزآمیز آنها و برخورد قرآن کریم و انبیا و امامان معصوم با این مقوله، محورهای اساسی جستار پیش-رو در ‌ارزش‌سنجی این امور است. مقاله با بررسی توصیفی تحلیلی محورهای مذکور بر آن است که کرامات، ارزش معرفتی ندارند و رخ‌دادن امر خارق عادت بر دست سالک یا عارف یا عدم رخ‌دادش، به روند سلوک و قرب او به حق، سرعت نمی‌بخشد و عدم رخدادش نیز خللی وارد نمی‌کند. دست آخر، قرآن کریم گرچه از خرق عادت پیامبران در جهت اقناع منکران یا اطمینان برخی پیروان، آگاهی داده اما هماره مردم را به عقلانیت فرا می‌خواند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluative study of the Supernatural actions of saints in Islamic mysticism and culture

نویسندگان [English]

  • Mojtaba zurvani 1
  • Gorban Elmi 2
  • mohammad Ansari asl 3
1 Associate Professor. Department of Religions and Mysticism. University of Tehran.Tehran.
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, University of Tehran, Tehran
3 PhD student Department of Religions and Mysticism, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Knowing of the Supernatural actions of Saints can order more problems facing practical mysticism. Reducing the mystic's knowledge to possession of Supernatural actions has discredited the mysticism and has reduced the range of that knowledge to quote of miracles. Evaluation of the Supernatural actions of saints in the early period of Islamic mysticism, loss of concomitance between the divine knowledge and the issuance of the Supernatural actions, inner dimension of the realm of religion, the attitude of Sufis them as the veil, and attitudes of Holy Quran, Holy Prophets and Innocent Imams to this issue are studied in this article. It shows that the Supernatural actions have not knowledgeable value. Finally, although Holy Quran says about the miracles of prophets in order to satisfy their followers, but always calls the people to rationality. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation, Supernatural action, mysticism, mystic'
  • s knowledge, Miracles of the saints