( بررسی ، تبیین و تحلیل تصوف در جنون المجانین )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اموزشی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز

2 استاد ادیان و مذاهب

3 استاد

10.22034/jid.2021.152171.1671

چکیده

تصوف در طول تاریخ پرفراز و نشیبش، تایید، رد و نقد های فراوانی به خود دیده است. یکی از این نقد ها، نقد درونی تصوف توسط قوام الدین سنجانی، عارف خراسانی قرن هشتم و نهم است. وی که خود یک صوفی است در کتاب جنون المجانین نگاهی نقادانه به تصوف دارد و تلاش کرده است تا به نقاط قوت و ضعف آن بپردازد و بین صوفیان واقعی و صوفی نمایان تمایز قائل شود. نقد سنجانی در جنبه نظری تصوف شامل بی توجهی به علوم نقلی ،انحراف دینی و اعتقادی ، تفضیل ولایت بر نبوت و رفع خطاب و تکلیف و پیروی از شیطان می باشد و در تصوف عملی به نقد موضوعاتی از قبیل، ترک علم آموزی و تحقیر علما ، اباحه و اسقاط تکلیف، بدعتگذاری ، زهد فروشی ، شهوترانی ،خرقه سالوس ، رقص و آواز ، شیخوخیت و مرید پروری ،ریا وکبر و غرور،تنبلی و دریوزگی می پردازد.

سنجانی علیرغم انتقادات شدید، معتقد است که تصوف ریشه در سنت اصیل اسلامی دارد و صوفیان، پیروان واقعی و احیاء کنندگان سنت انبیای الهی هستند و بیشتر نقدهای مطرح شده ، متوجه صوفی نمایان است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study ، explain and analysis sufi criticism in Jonoun almajanin

نویسندگان [English]

  • jaber akbari 1
  • hamed naji 2
  • saeed rahimian 3
1 educational assistant in farhangian university
2 hsjhn
3 isjhn
چکیده [English]

Throughout its history, Sufism has witnessed a lot of endearing, confirming, rejecting and criticizing itself. One of these critiques is the inner critique of Sufism by Qawamuddin Sanjaani, Arif Khorasani, eighth and ninth centuries. He, who is a Sufi himself, has a critical look in the book of madman Al-Mojanin and has tried to highlight its strengths and weaknesses and distinguish between true Sufis and Sufis. Criticism in the theoretical aspect of Sufism includes neglecting transcendental sciences, religious and religious deviations, and dividing the province into prophethood, addressing the duty and following Satan, and in practical mysticism criticizing such issues as abandoning scholarship and contempt of ulama, Hebhah and the dedication of duties, heresy, wisdom, witches, salvation, dance and singing, sheikhokhity and parading, rhythm, and pride, laziness, and laziness.

In spite of severe criticism, Snyangi believes that Sufism is rooted in the genuine Islamic tradition and that Sufis are true followers of the tradition of divine prophets, and that most of the critiques that have been presented are important to Sufi. Ultimately, his critique is in fact a defense of Sufism, and it can be called a corrective critique that does not impinge upon the principle of Sufism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Criticism
  • mysticism
  • Sufism
  • jonon Almajanin
  • Qavameddin Sanjaani