دیدگاه غلات شیعه درباب امامت واثرات آن برجهان بینی صوفیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحدبیضافارس

2 دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز

10.22034/jid.2022.172667.1778

چکیده

چکیده

علیرغم انقراض بیشتر فرقه های غالی شیعه،بعداز دوران زندگی ائمه اطهار(ع) آثار جهان بینی آنها که مبتنی بر تاویل شریعت و تکوین بود به صورت رگه های نامرئی و مسموم بر پیکره اسلام عموما وبربعضی فرق اسلام مثل شیعه و صوفیه خصوصا باقی ماند و برخی آموزه ها را دچار انقلاب یا استحاله کرد. آثاری که ازیکسو به دلایلی مثل غفلت از سوی مسلمانا ن آن را نامرئی نامیدیم و از سویی هجمه مطالعات مستشرقان در قرون اخیر دراین عرصه،واکاوی آنهارا ضروری می سازد. از این رو در این نوشتار به روش مقایسه ای، تحلیلی محوری ترین دیدگاه کلامی غلات یعنی امامت، برای اولین بار از منظر تاثیرگذاری بر جهان بینی صوفیه، مثل دفاع از ابلیس یا تاویل معاد مورد بررسی قرار گرفته است، تاهم باتمایزشیعه ازغلات شیعه برخی اتهامات برشیعه ،که ناشی ازخلط معنایی شیعه باغلات شیعه است راردنمایدوهم علت مبهم وغریب بودن برخی آموزه های صوفیه ،که به ریشه داشتن درجهان بینی غلات شیعه وعدم آشنایی کافی باآنهابرمیگرددراذکرنماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shi'a Pumped Perspectives on Imamate and Its Effects on the Sufi Nose

نویسندگان [English]

  • saadi moayedi 1
  • abbas hemami 2
1 Islamic Azad University Beyza Branch
2 Islamic Azad University Tehran marcazi Branch
چکیده [English]

Abstract

Despite the extinction of most Shi'ite sects, after the life of the Imams, the works of their worldviews, based on the Shari'a's interpretation and evolution, remained in the form of invisible and poisonous veins of the general structure of Islam, and to a very different denomination of Islam, such as Shi'a and Sufism. Some doctrines have been revolted or transformed. The works that we call it invisible for some reason, such as neglect by the Muslims, and, on the other hand, make it necessary to analyze the orientalist studies of the recent centuries in this field. Hence, in this comparative, analytical method, the most pivotal verbal point of view of the cereals, Imamate, has been investigated for the first time in terms of influencing the worldview of Sufism, such as defending the devil or the Tawil of Resurrection, This is due to the Shi'ite Shi'ite Shi'ite meaning of the Shi'ite meaning of the Shiite shrubs, which are the cause of the vagueness of some of the doctrines of Sufism, which are rooted in the world of Shiite cereal nose and lack of familiarity with the Shi'a.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghaliyan Shiite
  • Worldview
  • Tawil
  • Sofia
  • Imamate