جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن الدین ابن ترکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/jid.2022.100375.1455

چکیده

ابن ترکه از عالمانی است که تحت تاثیر گرایشات عرفانی خویش به موضوع شریعت، طریقت وحقیقت، پرداخته است. تعیین جایگاه سه اصطلاح مذکور، و ارتباط میان آنها و چگونگی تبیین تعالیم دینی بر پایه آن، از مباحث کانونی او می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت و مراتب هر یک و نیز نگرش عرفانی ابن ترکه، به تعالیم دینی پرداخته و در آخر رویکرد او نسبت به همخوانی آموزه های عرفانی با کتاب و سنت و نیز ضرورت التزام به ظواهر شرع را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که او سه اصطلاح مذکور را مراتب یک حقیقت برشمرده و ضمن تلفیق آن سه، با رویکرد عرفانی، تعالیم دینی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. همچنین وی منشاء آموزه های عرفانی ناب را فقط در کتاب و سنت دیده و پایبندی به شریعت را در همه حال ضروری دانسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Position and Interactive Relations of the Path, Religion and Truth from Saen aldin ebn torkeh

نویسندگان [English]

  • hosein Rahmati 1
  • shahrbanoo delbari 2
  • ardeshir asadbeigi 2
1 university of mashad
2 mashhad
چکیده [English]

Abstract

The study of the path, religion and truth was regarded as one of the most important Islamic mystic issues with which saeinodin ebne torkeh proceeded. His principle attitude revolved around the definitions of the path, religion and truth as well as their positions, interactive relations and analysis of religion instructions based on body and soul of the path. The present study which was descriptive- analytic one engaged in the positions and interactive relations of the path, religion and the truth as well as, ebne torkeh mystic attitude toward religion instructions. Then his approach to consistency of mystic instructions with Islamic was analyzed. The results indicated that ebne torkeh recognized the abovementioned terms as the same one and studied all Islamic instructions in terms of these 3 definitions. Also he viewed true mysticism originated from Islamic instructions and made necessary adherence to the path in any situation.

Keywords: the path, religion, truth, body and soul

کلیدواژه‌ها [English]

  • the path
  • religion
  • Truth
  • Body
  • soul