بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان

2 استادیار موسسه پژوهشی امام خمینی(ره)

10.22034/jid.2022.174502.1790

چکیده

مسأله اعتقاد به وجود معانی ظاهری و باطنی قرآن، یا به عبارت دیگر تفسیر و تأویل قرآن از مباحث بحث‌برانگیزی است که محققان علوم قرآنی و اسلامی به آن توجه و اهتمام ویژه ای داشته‌اند و به همین جهت ضوابط و معیارهایی را برای تأویل عرفانی یا درک حقیقت و باطن قرآن قائلند تا به واسطه آن از بدعت و ورود اندیشه‌هایی که با روح شریعت منافات دارد جلوگیری شود. در پژوهش حاضر سه معیار مهم شامل ارتباط بین تفسیر ظاهری و باطنی قرآن، عدم مخالفت معانی تأویلی با قواعد دینی و عدم مخالفت معانی تأویلی با عقل منور در تفسیر باطنی سوره قدر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داده است که معنای باطنی سوره قدر با اصول و ضوابط تأویل عرفانی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of esoteric interpretation criteria in the mystical interpretation of Qadr Surah

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ghanbari sefat moghadam 1
  • Hosseyn mozaffari 2
1 Lahijan Islamic Azad University
2 Imam Khomeini educational research institute
چکیده [English]

The issue of believing literal and inner meanings of the Qur'an, or in other words, the interpretation and esoteric interpretation of the Qur'an are controversial debates that the scholars of the Quran and Islamic sciences have paid special attention to them. Therefore, they held the principles and criteria for the mystical interpretation or the understanding of the deep and inner meaning of the Qur'an in order to prevent the heresy and the emergence of thoughts that are in conflict with the spirit of the Islamic law. In the present study three important criteria, including the relation between the literal and esoteric interpretation of the Qur'an, the lack of conflict between the esoteric meaning and the religious rules and the lack of conflict between the esoteric meaning with illuminated intellect, in inner interpretation of Qadr Surah have been investigated. The results of this study have shown that the inner meaning of Qadr Surah corresponds to the principles and rules of mystical interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Interpretation"
  • "Expression"
  • "Inner meaning"
  • "Qadr Surah"