بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 هیات علمی گروه فقه و حقوق شافعی، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

3 گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jid.2021.163551.1720

چکیده

عقد نکاح در فقه اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار و پیچیده‌ ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی و فقهی فراوانی است. همچون سایر عقود ازلحاظ ارکان و شرایط صحت، از قواعد یکسانی پیروی می کند؛ ولی ازآنجاکه هدف از عقد نکاح تشکیل خانواده و مشارکت در زندگی است و اساساً قراردادی غیرمالی است، ازاین‌رو قراردادهای مالی در مورد نکاح قابل اجرا نیست و چون در نکاح شائبه عبادت می رود و عبادت، شرط خیار را نمی پذیرد پس موارد فسخ نکاح محدود است و مانند سایر عقود نیست به همین جهت اقاله که از خصوصیات عقود معاوضی است در نکاح جاری نمی شود و به این نتیجه می رسیم که شرط خیار خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای به روش توصیفی مستند می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential comparative study of cucumber condition of termination in marriage contract from Khums' religious views

نویسندگان [English]

  • Arezoo Rashidi 1
  • farzad parsa 2
  • Mohammadali Haydari 3
1 Department of Theology, Faculty of Humanities, Najafabad University, Isfahan, Iran
2 Department of shafee jurisprudence and law, faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj
3 Department of Theology, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

The marriage contract in Islamic jurisprudence is of particular importance and is the most complex contract in civil law of the country. In the wake of the marriage contract, many homework falls on the husband and wife, so before and after the establishment of the relationship and its dissolution, there are plenty of legal and legal points of view. As with all other contracts, in accordance with the principles and conditions of health, it follows the same rules; however, since the purpose of marriage is the formation of a family and participation in life, and it is essentially a non-financial contract, therefore, financial contracts concerning marriage can not be enforced, and because in the marriage contract Worship and worship does not accept the condition of cucumber, then the cases of termination of marriage are limited and not like any other contract, therefore, the circumstance that is characteristic of arbitrary contracts is not going to be married, and we conclude that the condition of cucumber Contradiction is the marriage contract. The present paper is a descriptive documentary about the library's research. While clarifying the essence of marriage to the veracity or irregularity of such a

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BET
  • Marriage
  • marriage contract
  • cucumber condition
  • cucumber termination