جایگاه کتاب «العُدّة فی اصول الفقه» شیخ طوسی در آرای اصولی بزرگان اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران ایران

10.22034/jid.2022.178014.1807

چکیده

قرن پنجم در تاریخ تدوین اصول فقه اهل سنت عصر شکل گیری تدوینات اصولی جامع بر پایه مذاهب فکری مختلف است، که از مهمترین ویژگی های این دسته از تألیفات نقل آرای اصولی بزرگان اصولی قرون پیشین چون ابو علی جبائی، فرزندش ابو هاشم، ابوعبدالله، قاضی عبدالجبار و ... می باشد که کتاب هایشان به دست ما نرسیده و برای شناخت آرای ایشان چاره ای جز مطالعه کتب اصولی نگاشته شده در قرون بعد مخصوصاً قرن پنجم وجود ندارد. در مذهب امامیه نیز قرن پنجم نقطه عطف به شمار آمده و زمان تدوین اصول فقه به صورت شامل و جامع است، که در آنها منقولات بسیاری از اصولیون اهل سنت وجود دارد که می تواند منبعی برای شناخت اقوال این بزرگان در کنار سایر منابع اهل سنت به شمار رود، بالأخص آن دسته از علمائی که امکان دسترسی به مؤلفات آنان در قرون بعد ناممکن شده است. در این مقاله با انتخاب کتاب «العده فی اصول الفقه» تألیف شیخ طوسی از کتب تألیف شده در قرن پنجم و بررسی موردی مباحثی از این کتاب که حاوی نقل آرای اصولیون اهل سنت می باشد، سعی شده است از دیدگاه مذکور به جایگاه این کتاب و آرای منقول در آن نگریسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Place of the Book "Al-oddeh Fe Osole Al-Fiqah" by Sheikh Tusi, in Quoting the principles of the Sunni Elders

نویسندگان [English]

  • mehdi mostafie 1
  • jalal jalalizadeh 2
1 Ph.D. student of Shaafee jurisprudence, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Theology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The fifth century in the history of the compilation of the principles of Sunni jurisprudence is the era of the formation of books of principles based on different religious Thoughts, which is one of the most important features of this books of the Principles isthe Quoting of principals of the past centuries, such as Abu Ali Jbaai, his son Abu Hashem, Abu Abdullah, the judge Abdul Jabbar and ... whose books have not come down to us, In the Imāmī religion, the fifth century is also a milestone, and that is the time of elaborate the principles of jurisprudence in a comprehensive and Contains manner, in which there are many of in Quoting of the Sunni Elders principles that can be used as References for the knowledge of the Quoting of these elders along with other References. Sunni, In this paper, by selecting the book "Al-oddeh Fe Osole Al-Fiqah" written by Sheikh Tousi, from books written in the fifth century, and a case study of this book, which contains the narrations of the Sunnis' principals, it has been attempted, from the point of view of the position of this book and Quoting votes are be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AlOddeh fe Osole Al-Fiqah
  • Sheikh Tusi
  • Imamieh
  • Sunni
  • Quotes