تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

4 دانشیار گروه الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، زاهدان، ایران

5 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

تخریب و هَدم مساجد به حکم اولی نزد فقهای شیعه و سنی به‌اتفاق حرام، و مهم‌ترین مستندش آیه ۱۱۴ سورۀ بقره است؛ ولی نمونه‌هایی از شمول عمومِ این آیه خارج است؛ اول، تخریب ساختمان مساجدی که در آستانه خرابی است؛ مذاهب مختلف از این خرابی به «نقض المستهدم» تعبیر کرده‌اند که نشان از خروج تخصصی این مصداق از عمومیت آیه فوق است، ولی با این حال فقهای شافعی بر ضرورت اذن و نظارت حاکم تأکید دارند؛ دوم، تخریب ساختمان مساجدی که به تعمیر و توسعه نیاز دارند؛ هرچند فقهای شیعه در این نمونه به توقف یا منع قائل شده‌اند. مهم‌ترین دلیل منع نیز همان عمومِ آیه است. افزون بر آن، عنوان «نقض المستهدم» نیز نمی‌تواند توجیه‌گر تخریب باشد؛ اما مجوزدهندگان این عمل، از جمله فقهای شافعی، رعایت مصلحت را ملاک حکم دانسته‌اند؛ سوم، عنوان مسجد ضرار که فقه حنبلی بیشتر به آن توجه کرده و سپس وهابیان، هدم و تحریقِ مشاهد مشرفه را بر ملاک اولویتش بر مسجد ضرار، جایز، و بلکه واجب دانسته‌اند؛ در حالی‌ که بیشتر فقهای غیروهابی، تعظیم قبور انبیا و صالحان را لازم دانسته‌‌اند؛ این فقها استنباط هدم و تحریقِ مسجد ضرار را نیز از آیه مد نظر ممکن ندانسته و این فتوا را برآمده از خبر واحد غیرقطعی می‌دانند. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی، عهده‌دار بررسی تخریب مساجد از منظر فقه شیعه و فقه اهل سنت است. ابتدا زمینۀ تاریخی مسئله بررسی، و سپس، با استناد به منابع فقه اسلامی، مبانی حرمت تخریب مساجد تحلیل، و آرای فقهای شیعه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Destruction of Mosques from the Perspective of Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmud Waziri 1
  • Abd al-Karim Biazar Shirazi 2
  • Reza Islami 3
  • Nazir Ahmad Salami 4
  • Hoseyn Rajabi 5
1 PhD in Comparative Studies of Islamic Denominations, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Theology and Islamic Studies, University of Islamic Denominations, Zahedan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Jurisprudential Denominations, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

 Destruction and demolition of mosques are forbidden according to the first ruling of the consensus of Shia and Sunni jurists, and the most important evidence is verse 114 of Surah al-Bagharah. But some examples are beyond the general scope of this verse; first, the demolition of mosques that are on the verge of collapse. Different schools of thought have interpreted this failure as "the violation of al-mostahdam", which indicates that this example is out of the generality of the above verse, however, Shafi'i jurists emphasize the necessity of permission and supervision of the ruler. Second, the destruction of mosques that need repair and development, however, the Shia jurists have either remained silent about this example or prohibited it. The most important reason for the prohibition is the generality of the verse. In addition, the title of "the violation of al-mostahdam" cannot justify the destruction. Still, the supporters of this practice, including the Shafi'i jurists, have considered compliance with expediency as the criterion of the ruling. Third, the title of Zerar Mosque, which Hanbali jurisprudence paid more attention to, and then the Wahhabis considered the destruction and burning of the holy shrines as permissible, and even obligatory, due to their priority over it. However, most non-Wahhabi jurists have considered it necessary to honor the graves of the prophets and the righteous. They did not consider it possible to infer the demolition and burning of Zerar Mosque from the mentioned verse, and, in turn, believed that this ruling was based on an uncertain single narration. Using the descriptive and analytical method, this article seeks to investigate the destruction of mosques from the perspective of Shia and Sunni jurisprudence. The article first examines the historical context of the issue, and then, citing the sources of Islamic jurisprudence, analyzes the basics of the prohibition of destroying mosques, and then scrutinizes the opinions of Shia, Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali jurists.

,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destruction of Mosques
  • Jurisprudence
  • Islamic Denominations
قرآن کریم.
ابن اثیر، علی بن محمد (1409). اسد الغابة فی معرفة الصحابه، بیروت: دار الفکر.
ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبد الحلیم (1397). الاختیارات الفقهیة، تحقیق: علی بن محمد البعلی الدمشقی، بیروت: دار المعرفة.
ابن جزی کلبی، محمد بن احمد (1968). قوانین الاحکام الشرعیة و مسائل الفروع الفقهیة، بیروت: دار العلم للملایین.
ابن حجر، احمد بن محمد (1424). الفتاوی الکبری الفقهیة، بیروت: دار الفکر.
ابن حنبل، احمد (1421). المسند الامام احمد بن حنبل، محقق: شعیب الارنؤوط، عادل مرشد والآخرون، بیروت: مؤسسة الرسالة.
ابن خراط، عبد الحق بن عبد الرحمن (1422). الاحکام الشرعیة الکبری، تحقیق: ابو عبد الله حسین بن عکاشه، ریاض: مکتبة الرشد، الطبعة الاولی.
ابن رشد، محمد بن احمد (1408). البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: محمد حجی والآخرون، بیروت: دار الغرب الاسلامی، الطبعة الثانیة.
ابن ضویان، ابراهیم بن محمد (1409). منار السبیل فی شرح الدلیل، تحقیق: زهیر الشاویش، ریاض: المکتب الاسلامی، الطبعة السابعة.
ابن عاشور، محمد طاهر بن محمد (1984). التحریر والتنویر، تونس: الدار التونسیة للنشر.
ابن عرفه دسوقی، محمد بن احمد (بی‌تا). حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، تحقیق: محمد بن احمد علیش، بیروت: دار الفکر.
ابن عساکر، علی بن حسن (1415). تاریخ مدینة دمشق، تصحیح: علی شیری، بیروت: دار الفکر.
ابن علیش، محمد بن احمد (1428). فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الامام مالک، جمعها و نسقها و فهرسها: علی بن نایف الشحود، بیروت: دار المعرفة.
ابن قیم جوزیه، محمد بن ایوب (1395). اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، تحقیق: محمد حامد الفقی، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الثانیة.
ابن قیم جوزیه، محمد بن ایوب (1415). زاد المعاد فی هدی خیر العباد، بیروت: مؤسسة الرسالة، کویت: مکتبة المنار الاسلامیة، الطبعة السابعة والعشرون.
ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (1407). البدایة والنهایة، بیروت: دار الفکر.
 
ابن مفلح، محمد (1424). کتاب الفروع و معه تصحیح الفروع، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414). لسان العرب، بیروت: دار صادر.
ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بی‌جا: دار الکتاب الاسلامی.
ابن هشام، عبد الملک (بی‌تا). السیرة النبویة، تحقیق: محمد السقا، ابراهیم الابیاری، عبد الحفیظ شلبی، بیروت: دار المعرفة.
ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف (1422). البحر المحیط، تحقیق: عادل احمد عبد الموجود، علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیة.
احمدی، علی (1394). «بحرین در یک نگاه»، در: فرهنگ اسلامی، ش26، ص160-180.
امین عاملی، محسن (1403). اعیان الشیعة، تحقیق و تخریج: حسن الامین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
انصاری، محمدباقر (1384). اسرار غدیر، تهران: تک،‌ چاپ یازدهم.
البانی، محمد ناصرالدین (1406). احکام الجنائز، ریاض: المکتب الاسلامی، الطبعة الرابعة.
بجیرمی، سلیمان بن محمد (1369). حاشیة البجیرمی علی شرح المنهاج، قاهره: مطبعة الحلبی.
بحرانی، سید هاشم (1416). البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، چاپ اول.
بحرانی، یوسف بن احمد (1409). الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق: محمدتقی ایروانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم.
بغا، مصطفی؛ جن، مصطفی؛ والآخرون (1413). الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع،‌ الطبعة الرابعة.
بلاذری، احمد بن یحیی (1417). انساب الاشراف، تحقیق: سهیل زکار، ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر.
بهوتی، منصور بن یونس (بی‌تا). الروض المریع فی شرح زاد المستقنع، اخرج احادیثه: عبد القدوس محمد نذیر، بی‌جا: دار المؤید، مؤسسة الرسالة.
تهانوی (بی‌تا). کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لبنان: مکتبة لبنان ناشرون.
حجاوی، موسی بن احمد (بی‌تا). الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، تحقیق: عبد اللطیف محمد موسی السبکی، بیروت: دار المعرفة.
حر عاملی، محمد بن حسن (1412). هدایة الامة الی احکام الائمة (ع)، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی،‌ چاپ اول.
حر عاملی، محمد بن حسن (1414). وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
حسینی عاملی، جواد بن محمد (1416). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
حطاب رعینی، محمد بن محمد (1412). مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثالثة.
حلی، جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان،‌ چاپ دوم.
حلی، حسن بن یوسف (1414). تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
خامنه‌ای، سید علی (1415). اجوبة الاستفتائات، بیروت: دار النبأ.
خضیری، ابراهیم بن صالح (1419). احکام المساجد فی الشریعة الاسلامیة (الجزء الثانی)، عربستان: وزارة الشئون الاسلامیة والاوقاف والدعوة والارشاد، الطبعة الاولی.
دار الافتاء المصریة (بی‌تا). فتاوی دار الافتاء المصریة، مصر: موقع وزارة الاوقاف المصریة، www.islamic.council.com  
دمیاطی، ابو بکر بن محمد شطا (1418). اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع،‌ الطبعة الاولی.
ذهبی، محمد بن احمد (1413). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی،‌ الطبعة الثانیة.
رشید رضا، محمد (1990). تفسیر المنار، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (بی‌تا). ذخیرة المعاد، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
سبکی، زکریا بن محمد (1422). اسنی المطالب شرح روض الطالب، تحقیق: محمد محمد تأمر، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
سخاوی، محمد بن عبد الرحمن (1414). التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
شنقیطی، محمد امین بن محمد مختار (1415). اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
الشیخ نظام و جماعة من علماء الهند (1411). الفتاوی الهندیة فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان، بیروت: دار الفکر.
 
صابونی، محمد علی (1417). صفوة التفاسیر، قاهره: دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الاولی.
صاوی، احمد (1415). بلغة السالک لاقرب المسالک، تحقیق: محمد عبد السلام شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیة.
صدوق، محمد بن علی (1416). معانی الاخبار، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.
صنعانی، حسن بن احمد (1427). فتح الغفار الجامع لاحکام سنة نبینا المختار، زیر نظر: شیخ علی العمران، بی‌جا: دار عالم الفوائد، الطبعة الاولی.
طبرانی، سلیمان بن احمد (1415). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، قاهره: مکتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة.
طبرسی، فضل بن حسن (1999). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح و تعلیق و تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، فضل‌الله یزدی طباطبایی،‌ بیروت: دار المعرفة، الطبعة الثانیة.
طوسی، محمد بن حسن (1387). المبسوط فی الفقه الامامیة، تحقیق: سید محمدتقی کشفی، تهران: المکتبة المرتضویة.
عبدری، محمد بن یوسف (1416). التاج والاکلیل لمختصر خلیل، بیروت: دار الفکر.
عثیمین، محمد بن صالح (1422). الشرح الممتع علی زاد المستقنع، بی‌جا: دار ابن الجوزی.
عثیمین، محمد بن صالح (بی‌تا). تفسیر العثیمین، بی‌جا: بی‌نا.
عینی، محمود بن احمد (1420). البنایة شرح الهدایة، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
فاضل هندی، محمد بن حسن (1416). کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم: جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.
قرطبی، محمد بن احمد (1405). الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
قزوینی حائری، محمد حسن (1397). البراهین الجلیة فی رفع التشکیکات الوهابیة، قاهره: بی‌نا.
کورانی، علی (1422). الف سؤال و جواب، بیروت: دار السیرة.
مالکی، عبد الرحمن بن محمد (بی‌تا). ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه الامام مالک، تعلیقه‌نویسی: ابراهیم بن حسن،‌ قاهره: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، الطبعة الثالثة.
متقی، علی بن حسام الدین (1989). کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بیروت: مؤسسة الرسالة.
 
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1403). بحار الانوار، تحقیق: ابراهیم میانجی، محمدباقر بهبودی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
مجیدی، حسن؛ طاهری‌دوست، ربابه (1394). «سیر تاریخی مسجد غدیر تا تخریب»، در: پژوهش‌نامۀ علوی، س6، ش2، ص111-132.
مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (1414). تاج العروس، بیروت: دار الفکر.
مروارید، علی‌اصغر (1410). ینابیع المودة، بیروت: دار التراث الاسلامیة، الطبعة الاولی.
مصطفوی، حسن (1416). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ چاپ اول.
مغنیه، محمد جواد (1430). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: دار الغدیر،‌ الطبعة الاولی.
مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1403). مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق: مجتبی عراقی، قم: جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.
مقریزی، احمد بن علی (1420). امتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع، تحقیق: محمد عبد الحمید النمیسی، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
مکارم شیرازی، ناصر (1385). الفتاوی الجدیدة، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع).
مکی عاملی (شهید اول)، محمد (بی‌تا). الذکری، ایران:‌ چاپ سنگی.
ملطی، یوسف بن موسی (بی‌تا). المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، بیروت: عالم الکتب.
نجفی، محمد حسن (1421). جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌ بیت (ع)،‌ چاپ اول.
نسایی، احمد بن شعیب (1421). السنن الکبری، تحقیق: حسن عبد المنعم شلبی، بیروت: مؤسسة الرسالة،‌ الطبعة الاولی.
نویری، احمد بن عبد الوهاب (بی‌تا). نهایة الارب فی فنون الادب، قاهره: دار الکتب والوثائق القومیة، مرکز تحقیق التراث.
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة (1404-1427). الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت: دار السلاسل.
همدانی، رضا بن محمد هادی (1416). مصباح الفقیه، قم: مؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث.