بررسی دیدگاه اهل سنت نسبت به غیبت امام زمان در نگاه شیعه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 دکترای تخصصی، استادیار، مدیر گروه مذاهب فقهی

3 دکترای تخصصی، استادیار، استادیار دانشگاه قم

10.22034/jid.2024.183136.1819

چکیده

یکی از مسائل فقهی مورد ابتلا میان فریقین، غیبت مخالف است. در این مقاله کوشیده شده است با روش توصیفی - تحلیلی دیدگاه اهل سنت در برابر غیبت شیعه بررسی شود. تجویزکنندگان غیبت شیعیان معتقدند آنان به دلیل انکار خلافت خلفای سه‌گانه، قائل‌شدن به کفر و سب صحابه، کافر هستند و همان‌گونه که در استثناهای غیبت، غیبت کافر جایز است، غیبت شیعه نیز جایز خواهد بود. در مقابل مخالفان جواز غیبت شیعه معتقدند با تکیه به دلایلی از جمله مسلمان‌بودن شیعیان، عدم تکفیر ساب صحابه، سرایت‌نکردن حکم کلی به تک‌تک افراد، علم‌نداشتن به حال همۀ افراد، جواز اقتدا به شیعه، جایز‌نبودن لعن مسلمان و رعایت مسائل اخلاقی، نمی‌توان به جواز غیبت شیعه حکم داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Sunni Perspective on the Occultation of the Imam of the Time from the Viewpoint of Shia Imamism

نویسندگان [English]

  • abytaleb mahmodzadeh 1
  • حسین رجبی 2
  • seysd jafar sadeghi fadaki 3
1 student
2 Assistant professor, Department of Comparative Law and Jurisprudence, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

A jurisprudential issue addressed by both Shiite and Sunni scholars is whether it is permissible or not to backbite against one’s denominational opponent behind their back. This article adopts the descriptive-analytic method to study the Sunni perspective on the permissibility or impermissibility of backbiting against Shia individuals. Those who permit such backbiting believe that Shias are considered disbelievers due to their denial of the caliphate of the first three caliphs and their cursing and excommunication of the Prophet’s companions. Therefore, since it is permissible to backbite against disbelievers, it is permissible to backbite against Shia individuals. In contrast, those who reject the permissibility of such backbiting rely on the following assumptions: Shias are considered Muslims, those who curse the Prophet’s companions do not necessarily qualify as disbelievers, a general ruling does not necessarily apply to each and every individual, we lack knowledge of the inner states of each individual, it is permissible to perform prayers behind a Shiite imam of congregational prayers, it is impermissible to curse a fellow Muslim, and it is necessary to adhere to moral principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • backbiting
  • Shia
  • denominational opponent
  • Sunni Muslims
  • Prophet’s companions
ابن‌إدریس البهوتی، منصور بن یونس (1414 ق)؛ دقائق أولی النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات؛ قاهره: عالم الکتب.
ابن‌الهمام، محمّد بن عبدالواحد [بی‌تا]؛ فتح القدیر؛ بیروت: دار الفکر.
ابن‌امیرحاج، ابو‌عبدالله (1403 ق)؛ التقریر و التحبیر؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
ابن‌بابویه، محمد بن على (1362 ش)؛ الخصال؛ محقق: علی‌اکبر غفارى؛ قم‏: جامعه مدرسین.
________________ (1403 ق)؛ معانی الأخبار؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی (1379 ق)؛ فتح الباری؛ بیروت: دارالفکر.
ابن‌حنبل شیبانی، أحمد (1421 ق)؛ مسند أحمد بن حنبل؛ تحقیق: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد و دیگران؛ بیروت: مؤسسة ‌الرسالة.
ابن‌حنبل، احمد (1414 ق)؛ مسند؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن‌سعد، محمد (1410 ق)؛ الطبقات الکبری؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
ابن‌سعد، مصطفی (1415 ق)؛ مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى؛ [بی‌جا]: المکتب الإسلامی.
ابن‌عابدین، محمّدامین بن عمر (1412 ق)؛ رد المحتار على الدر المختار؛ بیروت: دار الفکر.
ابن‌قدامة، عبدالله بن أحمد (1388 ق)؛ المغنی لابن‌قدامة؛ قاهره: مکتبة القاهرة.
ابن‌ماجه، محمد بن یزید (1430 ق)؛ سنن ابن‌ماجه؛ بیروت: دارالرساله العالمیه.
اسفراینی، طاهر بن محمد (1403 ق)؛ التبصیر فی الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین؛ لبنان: عالم الکتب.
انصاری، زکریا بن محمد [بی‌تا]؛ غایة الوصول فی شرح لب الأصول؛ مصر: دارالکتب العربیه الکبری.
آمدی، سیف‌الدین [بی‌تا]؛ غایة المرام فی علم الکلام؛ قاهره: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة.
بخارى، محمّد (1422 ق)؛ صحیح بخارى؛ تحقیق: محمد زهیر بن ناصر؛ بیروت: دار طوق النجاة.
بردی، یوسف بن تغری [بی‌تا]؛ النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره؛ مصر: دارالکتب.
بیهقى، أحمد (1424 ق)؛ السنن الکبرى؛ تحقیق: محمد عبدالقادر عطا؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.
ترمذى، محمّد (1998 م)؛ سنن الترمذى؛ تحقیق: بشار عواد معروف؛ بیروت: دار الغرب الإسلامى.
تفتازانى، مسعود بن عمر (1409 ق)؛ شرح المقاصد فی علم الکلام؛ قم: نشر الشریف الرضی.
جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410 ق)؛ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ بیروت: دار العلم للملایین.
حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (1411 ق)؛ المستدرک علی الصحیحین؛ تصحیح: مصطفی عبدالقادر عطا؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.
حر عاملى، محمد (1409 ق)؛ تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة؛ قم: مؤسسة آل البیت (ع).
حصکفی، علاءالدین (1423 ق)؛ الدر المختار؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.
حنفی، ابوبکر بن علی (1322 ق)؛ الجوهر النیره؛ [بی‌جا]: المطبعه الخیریه.
خادمی حنفی، محمد بن محمد (1348 ق)؛ بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة فی سیرة أحمدیة؛ [بی‌جا]: مطبعه الحلبی.
الخلوتی حنفی، اسماعیل حقی [بی‌تا]؛ روح البیان؛ بیروت: دارالفکر.
راغب، حسین (1412 ق)؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت: دار العلم و دار الشامیه.
رضى، محمد (1414 ق)؛ نهج البلاغة (للصبحی صالح)؛ مصحح: فیض الإسلام‏؛ قم‏: [بی‌نا].
زیعلی، عثمان بن علی (1313 ق)؛ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِی؛ القاهرة: المطبعة الکبرى الأمیریة بولاق.
سبحانی، محمدتقی (1419 ق)؛ رسائل ومقالات؛ قم: مؤسسة الإمام الصادق (ع).
شاطبی، ابو‌اسحاق [بی‌تا]؛ الاعتصام؛ مصر: مکتبه التجاریه الکبری.
شافعی، ابوالبقاء (1425 ق)؛ النجم الوهاج فی شرح المنهاج؛ جده: دارالمنهاج.
شریف مرتضى، على بن حسین موسوى (1405 ق)؛ رسائل الشریف المرتضى؛ قم: دار القرآن الکریم.
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (1414 ق)؛ المحیط فی اللغة؛ بیروت: عالم الکتاب.
طبرسی، فضل بن حسن (1372 ش)؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: ناصر خسرو.
طریحى، فخرالدین (1416 ق)؛ مجمع البحرین؛ تهران: کتابفروشى مرتضوى.
طوسى، محمد [بی‌تا]؛ التبیان فی تفسیر قرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربى.
العدوی، ابوالحسن (1414 ق)؛ حاشیة العدوی على شرح کفایة الطالب الربانی؛ بیروت: دارالفکر.
على بن موسى (ع) (1406 ق)؛ صحیفة الإمام الرضا (ع)؛ مشهد: کنگره جهانى امام رضا (ع).
عینی، محمود بن احمد [بی‌تا]؛ عمدة القاری شرح صحیح البخاری؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
غزالی، ابوحامد محمد بن محمد (1424 ق)؛ الاقتصاد فی الاعتقاد؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.
فراهیدى، خلیل بن احمد (1410 ق)؛ کتاب العین؛ قم: هجرت.
قاری، علی بن محمد (1422 ق)؛ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح؛ بیروت: دار الفکر.
قاری، ملاعلی [بی‌تا]؛ جمع الوسائل فی شرح الشمائل؛ مصر: المطبعه الشرفیه.
قرافی، احمد بن ادریس [بی‌تا]؛ الفروق؛ بیروت: عالم الکتب.
القسطلانی، احمد بن محمّد [بی‌تا]؛ المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة؛ القاهره: المکتبة التوفیقیة.
گلپایگانى، سیدمحمد (1412 ق)؛ الدر المنضود فی أحکام الحدود‌؛ قم: دار القرآن الکریم.
لجنة العلماء (1310 ق)؛ الفتاوی الهندیه؛ بیروت: دار الفکر.
مالکی، محمدعلی بن حسین [بی‌تا]؛ تهذیب الفروق والقواعد السنیة فى الأسرار الفقهیة؛ [بی‌جا: [بی‌نا].
مجلسی، محمدباقر (1403 ق)؛ بحار الانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
________________ (1404 ق)؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مظهری، محمّد ثناء‌الله (1412 ق)؛ التفسیر المظهری؛ تحقیق: غلام نبی التونسی؛ پاکستان: مکتبة الرشدیة.
مکی، احمد بن محمد (1405 ق)؛ غمز عیون البصائر فی شرح الأشباه والنظائر؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
موسوی، شرف‌الدین (1373 ق)؛ أجوبة مسائل جار الله؛ صیدا: مطبعة العرفان.
نجفى، محمد‌حسن (1421 ق)؛ جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع).
نسائی، احمد بن شعیب (1421 ق)؛ سنن نسائی؛ بیروت: موسسه الرساله.
نووی، یحیی بن شرف (1417 ق)؛ مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.
________________ (1414 ق)؛ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ [بی‌جا]: مؤسسه قرطبه.