تعداد مقالات: 96
77. بررسی انتقادی رویکرد ابن‌تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای‌ علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-207

علی اله بداشتی؛ کبری خان آبادی


78. بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-200

لیلا ثمنی؛ سید محسن فتاحی؛ طوبی شاکری


81. نقد و بررسی روش‌شناسی شیخیه در فهم دین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 229-246

عزالدین رضانژاد؛ محمدرضا مصحفی


82. بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 247-273

محمد امامی؛ سیدمهدی نقیبی؛ محمد مهدی یزدانی


85. وحی در فلسفه کلاسیک و کلام معاصر: تحلیل تطبیقی نگاه ملاصدرا و نصر حامد ابوزید

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-44

مصطفی سلطانی؛ شکرالله شهبازی


86. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


87. مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-83

عنایت الله شریفی؛ سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمود علوی


89. عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تأکید بر فتوت‌نامه‌ها)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-139

سیده مریم ایزدی دهکردی؛ سعید بینای مطق


90. امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر


91. بررسی و نقد دیدگاه سلفیه اعتقادی درباره حقیقت و مجاز با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-176

مرتضی کیان پور؛ علیرضا قائمی نیا


92. تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-199

سید ولی الله مهدوی؛ حسین رجبی


93. ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-225

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ حسین حجت خواه؛ مریم خادمی


94. رهیافت استقرایی بر ادبیات اجتهادی «الخلاف»

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 227-248

نسیم عربی


95. بررسی آموزه بداء در اندیشه خواجه طوسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-267

ابراهیم نوئی