دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 1-290 
تجدید بنای پایه‌های نظری اباضیه با تأکید بر اتهام‌زدایی

صفحه 59-77

حمید ملک مکان؛ ابراهیم قاسمی؛ حبیب حاتمی کن کبود


خردستایی و خردگریزی در حدیقه الحقیقه

صفحه 101-123

فاطمه امامی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ صدیقه سنایی