دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 1-394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری

صفحه 8-30

حمید کوه پیما؛ محسن قاسم پور


3. تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

صفحه 56-74

کمیل شمس الدینی مطلق؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


6. بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه

صفحه 144-166

ابراهیم گودرزی؛ مصطفی صادقی؛ سید علی موسوی نژاد


8. مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی

صفحه 194-213

عظیم حمزئیان؛ محی‌الدین قنبری؛ عبدالرحیم یعقوب نیا


10. بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص)

صفحه 240-270

سید حمزه عبدالله زاده؛ سیدحسین سید موسوی؛ سید محمد مرتضوی


14. تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه

صفحه 336-362

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی