نویسنده = مهدی فرمانیان
تعداد مقالات: 6
1. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


2. تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-150

مرتضی ذبیح اللهی؛ مهدی فرمانیان


3. بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-116

محمد انصاری؛ مهدی فرمانیان


4. تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-102

فریدون محمدی فام؛ مهدی فرمانیان


5. بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

اعظم خوش صورت موفق؛ مهدی فرمانیان


6. نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی