کلیدواژه‌ها = امامت
نقش نظامی و عقیدتی راوندیه در به‌قدرت‌رساندن عباسیان

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 483-502

10.22034/jid.2023.261039.2122

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی


امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر


تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی


امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-82

حسین رجبی عباس آبادی